Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X

II SO/Lu 17/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-10-28

specjalnego zasiłku opiekuńczego pobieranego przez I. P. w związku ze sprawowaniem opieki nad mężem w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2018 r. do kwoty...
przedmiocie, na jaki wskazali w swym wniosku wnioskodawcy. Przypomnieć należy, że wnioskodawcy zwrócili się do Sądu o wyrównanie specjalnego zasiłku opiekuńczego pobieranego...

IV SO/Gl 17/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-29

do specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a uznać się niewłaściwym rzeczowo i sprawę przekazać do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu Wnioskiem z dnia 30...
wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy nim a Wójtem Gminy Ł. w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego dla R. K., Wojewódzki Sąd...

VIII SA/Wa 375/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-28

. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi J. M. na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w sprawie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia...
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Skarga...

IV SA/Gl 603/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-11

Odwoławcze w K. w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych. Ponadto wniósł o nadpłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego wraz z odsetkami oraz o zasądzenie zadośćuczynienia...

II SA/Sz 42/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-05

społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.);, 2) osoby, które ukończyły 75 lat;, 3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek...
opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu...

III SA/Lu 503/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-11-28

, a także jej następstwa. W tym czasie żona otrzymywała specjalny zasiłek opiekuńczy, obecnie skarżący jest zatrudniony, żona także niedługo po upływie terminu na który orzeczono...
, zaś żona skarżącego zrezygnowała z pracy w celu opieki nad nim i pobierała zasiłek opiekuńczy w kwocie [...]zł. Dalej Sąd wskazał, że organ ustalił jedynie aktualne dochody...

I GSK 1778/18 - Wyrok NSA z 2018-07-18

2014 r. na stałe, w wysokości 153 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy przyznany dla P. R. na okres od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r. w wysokości - 520 zł...
otrzymywane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K., tj.: zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności, przyznany na córkę strony - P. R. na okres od 1 czerwca...

I SA/Bd 351/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-21

pielęgnacyjnego. Do dnia rozpatrzenia sprawy nie przedłożyła dodatkowych dokumentów w tym zakresie. Organ podkreślił, że specjalny zasiłek opiekuńczy stanowi rekompensatę...
stosowania specjalnej diety. Zgodnie z oświadczeniem oraz informacją Centralnej B. D. K. Wieczystych Skarżąca jest współwłaścicielką nieruchomości, domu położonego w miejscowości...

III SA/Lu 422/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-12-03

. Nadto, jeżeli konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny pozbawia możliwości zarobkowania, można starać się o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego...
zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń z Urzędu Pracy i nie korzysta z innych form pomocy,, . prowadzi 4-osobowe gospodarstwo domowe wraz z żoną, która uzyskuje dochód...

I SA/Bd 27/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-02-26

społecznej ma obowiązek opłacania składek. Jako opiekun osoby niepełnosprawnej zapewne otrzymuje pomoc państwową w postaci świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku...
opiekuńczego. W konsekwencji w ocenie Zakładu przedstawione dane odnośnie dochodu uzyskiwanego przez rodzinę skarżącego budzą wątpliwości. Jednocześnie wnioskodawca...
1   Następne >   2