Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X

I OSK 916/21 - Wyrok NSA z 2022-01-26

25 roku życia, a także z powodu tego, że wnioskodawca ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego decyzją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...
1 kwietnia 2020 r. decyzję tego organu z [...] listopada 2019 r. przyznającą Z. G. specjalny zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad matką. Kolegium uznało zatem...

I OSK 45/22 - Wyrok NSA z 2022-10-13

administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256 - dalej jako: 'k.p.a.') uchylił z dniem [...] września 2020r. własną decyzję przyznającą specjalny zasiłek opiekuńczy., Następnie...
do świadczenia pielęgnacyjnego ([...] maja 2020 r.), mając świadomość niedopuszczalnego a występującego w sprawie zbiegu uprawnienia do specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SO/Lu 17/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-10-28

specjalnego zasiłku opiekuńczego pobieranego przez I. P. w związku ze sprawowaniem opieki nad mężem w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2018 r. do kwoty...
przedmiocie, na jaki wskazali w swym wniosku wnioskodawcy. Przypomnieć należy, że wnioskodawcy zwrócili się do Sądu o wyrównanie specjalnego zasiłku opiekuńczego pobieranego...

IV SO/Gl 17/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-29

do specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a uznać się niewłaściwym rzeczowo i sprawę przekazać do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu Wnioskiem z dnia 30...
wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy nim a Wójtem Gminy Ł. w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego dla R. K., Wojewódzki Sąd...

VIII SA/Wa 375/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-28

. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi J. M. na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w sprawie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia...
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Skarga...

III SA/Kr 1064/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-13

zasiłek opiekuńczy od 1 listopada 2018 r., a z dniem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje z prawa do specjalnego zasiłku., Z dołączonego do wniosku...
, a ponadto przeszkodę przyznania skarżącej świadczenia stanowi fakt pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Decyzją z dnia 18 marca 2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

IV SA/Gl 603/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-11

Odwoławcze w K. w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych. Ponadto wniósł o nadpłatę specjalnego zasiłku opiekuńczego wraz z odsetkami oraz o zasądzenie zadośćuczynienia...

II SA/Sz 19/24 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2024-03-21

skarżącego, zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) i specjalny zasiłek opiekuńczy (620 zł) nie zostały dopasowane do obecnych wyższych cen, ani do szalejącej gigantycznej...
został uchylony z dniem 1 stycznia 2024 r., dotyczył on specjalnego zasiłku opiekuńczego dla osoby, na której ciążył obowiązek alimentacyjny, która nie podejmowała...

I OSK 624/21 - Wyrok NSA z 2021-10-05

z którym w przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń: świadczenia rodzicielskiego lub świadczenia pielęgnacyjnego, lub specjalnego zasiłku opiekuńczego...
zasiłku opiekuńczego (pkt 3), dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 (pkt 4) lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r...

III SA/Kr 904/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-03-30

(obecnie t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390, dalej 'ustawa'). Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy wypłata świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego...
podlega wstrzymaniu, jeżeli osoba otrzymująca to świadczenie lub ten zasiłek uniemożliwiła przeprowadzenie wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4aa, 4e lub 4f...
1   Następne >   3