Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I SA/Lu 317/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-08-22

: zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, takich jak zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczeń pielęgnacyjnych...
rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekunów...

III SA/Gl 969/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-08

społecznej w postaci przedmiotowych usług opiekuńczych i specjalnych usług opiekuńczych, działa w charakterze organu władzy publicznej, a nie w charakterze podatnika VAT...
stanowisko Miasta L. (dalej określanego jako wnioskodawca lub skarżący)dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez wnioskodawcę usług opiekuńczych...

III SA/Gl 209/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-13

przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opieki społecznej, usług opiekuńczych oraz prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach...
w tym domu (art. 17 pkt 16 ww. ustawy);, - organizacja i świadczenie usług opiekuńczych u chorego w miejscu jego zamieszkania (art. 17 pkt 11 ww. ustawy);, - prowadzenie...

I SA/Op 91/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-06-19

, udzielaniu zasiłków okresowych, udzielaniu zasiłków celowych, celowych specjalnych bezzwrotnych, zwrotnych lub częściowo zwrotnych, usługach opiekuńczych i specjalistycznych...
-Przedszkolny w Strojcu, Zespół Placówek Specjalnych w Praszce., Jednocześnie, w myśl art. 8 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996...

I SA/Gd 641/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-14

ze środków publicznych;, 15) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;, 16) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie...
i zakładów opiekuńczych (pkt 6) oraz edukacji publicznej (pkt 8). W celu realizowania swoich zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne. Przykładem takiej jednostki...

I SA/Ke 53/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-07-09

okresowych, udzielaniu zasiłków celowych, celowych specjalnych bezzwrotnych, zwrotnych lub częściowo zwrotnych, usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach...
potrzeb wspólnoty, obejmujących sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych. Jednostkami, które realizują w imieniu i na rzecz Gminy przedmiotowe zadania...

I SA/Po 970/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-11

na utrzymaniu wnioskodawczyni, pod jej troską i opieką. Otrzymuje rentę specjalną po śmierci w 1979 r. jej matki. W chwili obecnej jest to renta porównywalna z rentą socjalną...
, art. 129 § 2, art. 155 § 1, art. 155 § 2, art. 61(7) § 1, art. 61(7) § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm...

III SA/Gl 297/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-06

, szkoły podstawowe, szkoły zawodowe i szkoły średnie), działalnością opiekuńczą dla dzieci do lat trzech (żłobki), działalnością opiekuńczą dla osób starszych...
społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769), tzn. płatności za pobyt, opiekę i wyżywienie dokonują 1) mieszkańcy w wysokości 10% dochodu (świadczenia ZUS lub zasiłku z OPS...

I SA/Po 470/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-24

i dzieci nie miały zastosowanie przepisy: art. 30c u.p.d.o.f. (opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym...
) małoletnie,, 2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,, 3) do ukończenia 25 roku życia...

I SA/Gl 802/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-31

, niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art...
wprost, że z określonej w nim ulgi może korzystać tylko jeden z rodziców. Zgodnie z art. 93 § 1 oraz art. 95 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska...
1   Następne >   2