Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Po 71/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-20

po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 20 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi A. W. na bezczynność Wójta Gminy K w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego...
, że skarga dotyczy nierozpoznania wniosku z dnia, [...] czerwca 2014 r. o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy K wyjaśnił, że wniosek...

II SAB/Sz 120/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-02-27

. B. na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego I. umarza postępowanie sądowe, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania...
następujący przebieg zdarzeń;, 1. Dnia [...] r. złożył wniosek w CŚ o przyznanie 'specjalnego zasiłku opiekuńczego, z powodu opieki nad matką A. B.;, 2. Pismem z dnia...

IV SAB/Wr 647/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-09-19

do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie jako niedopuszczalnej wskazując, że skarga strony wpłynęła do organu po wydaniu...
decyzji w postępowaniu prowadzonym z wniosku A. K. (dalej: wnioskodawczyni) o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na rzecz skarżącej., Z akt sprawy...

IV SAB/Po 63/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-16

przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę w całości Pismem z dnia 27 stycznia 2016 r. (złożonym w Samorządowym Kolegium Odwoławczym 29 stycznia 2016 r...
wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy [...], gdyż zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu aby otrzymywać specjalny zasiłek...

III SAB/Gd 159/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] do rozpatrzenia odwołania A. B...
specjalnego zasiłku opiekuńczego., W uzasadnieniu wniesionej skargi skarżąca podniosła, że wskazany organ przekroczył termin do załatwienia sprawy i pomimo stosownego...

III SAB/Gd 105/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-27

Kolegium Odwoławczego [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] do rozpatrzenia odwołania T. D...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad żoną., Powyższą decyzję doręczono adresatowi w dniu 12 lipca 2013 r. W ustawowym terminie T. D. złożył odwołanie...

III SAB/Gd 71/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji dotyczącej specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. zobowiązuje Samorządowe Kolegium...
. od decyzji Prezydenta Miasta z dnia 17 czerwca 2013 r. nr [...], odmawiającej skarżącej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką J.C....

III SAB/Gd 14/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-05-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1) zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze do rozpatrzenia odwołania R. K. od decyzji...
specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką Ł.K., W dniu 9 lipca 2013 r. do organu pierwszej instancji wpłynęło odwołanie R. K. od ww. decyzji., Odwołanie...

IV SAB/Wr 649/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-09-19

w terminie sprawy w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje...
w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. W związku z powyższym, w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału...

IV SAB/Wr 650/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-09-19

w terminie sprawy w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje...
w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. W związku z powyższym, w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału...
1   Następne >   +2   5