Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Po 136/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-21

), specjalnych zasiłków opiekuńczych (szo), jako strona postępowania wnoszę o udzielenie następujących informacji i wyjaśnień w kwestii ponownego wszczęcia postępowania...
postępowania w 2016 roku dotyczącym świadczeń rodzinnych, wychowawczych i specjalnych zasiłków opiekuńczych. Nie wskazała konkretnych decyzji. Skarżąca sformułowała 5 pytań...

II SAB/Po 73/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-28

mnie i mojej rodziny dotyczących świadczeń rodzinnych i dodatków do nich (rodzinne), świadczeń wychowawczych (500 plus), specjalnych zasiłków opiekuńczych (szo...
zarzuciła szereg naruszeń dotyczących prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej specjalnego zasiłku opiekuńczego, które toczy się przed Burmistrzem...

II SA/Bd 1075/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-17

tj. czy otrzymywał/otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej w tym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad matką,, 5...

II SAB/Bd 47/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-07-17

gminy/miasta na prawach powiatu tj. czy otrzymywał/otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej w tym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką...

II SAB/Bd 77/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-26

lub opieki społecznej jednostkę organizacyjną gminy/miasta na prawach powiatu tj. czy otrzymywał/otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej w tym specjalny zasiłek...
opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad matką, aktualnego zaświadczenia o posiadaniu statusu bezrobotnego, udokumentowanego oświadczenia o wysokości...

I OZ 740/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-09

na prawach powiatu, tj. czy otrzymywał/otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej w tym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad matką,, 5...

IV SA/Wr 444/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-01-12

:, 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;, 2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek...
, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;, 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;, 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;, 6...

II SA/Wa 2486/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-16

,, - zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego,, - wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd,, - innych;, b) przyznających...
określone ustawą o pomocy społecznej, ze wskazaniem liczby decyzji w odniesieniu do poszczególnych przyznanych form świadczeń tj.:, - zasiłku stałego,, - zasiłku okresowego...

II SA/Kr 516/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-24

dodatek za staż pracy, dodatek służby cywilnej, dodatek zadaniowy, zasiłek macierzyński, chorobowy, opiekuńczy czy rehabilitacyjny, które różnicują jej wysokość...
służby cywilnej. Pozostałe składniki wynagrodzenia (dodatek zadaniowy, dodatek specjalny) są ustalane kwotowo lub jako procent wynagrodzenia zasadniczego (dodatek...