Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ka 960/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-01-13

W przypadku gdy stwierdzone zostanie, iż poniesione wydatki nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oraz w zgromadzonych wcześniej zasobach finansowych...
, organy podatkowe zyskują uprawnienie do przyjęcia, iż podatnik osiągnął przychody ze źródeł, których nie ujawnił., Nie ma zatem znaczenia, czy podatnik uzyskał...

I SA/Gd 1011/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-02-03

poz. 416 ze zm./ nie dotyczy opodatkowania przychodów z nie ujawnionych źródeł /art. 9 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy/. Naczelny Sąd Administracyjny...
fizycznych z tytułu nieujawnionych źródeł przychodów za 1996 r. - uchyla zaskarżoną decyzję; (...). Robert i Angelika małżonkowie P. w zeznaniu o wysokości wspólnych dochodów...

SA/Sz 1634/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-09-13

pochodzącego z nieujawnionych źródeł przychodów., W uzasadnieniu decyzji powołano następującą argumentację:, 1/ w 1998 r. podatnicy ponieśli wydatki w kwocie łącznej...
200.000 zł pochodzącego ze źródeł przychodów nie ujawnionych /200.000 x 75 procent/. Ewa M.-C. i Tadeusz C. W odwołaniu od tego rozstrzygnięcia zarzucili, że Urząd Skarbowy...

I SA/Po 856/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-05-23

dochodach podatnika., Z tego względu, zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro dochód z nieujawnionych źródeł...
I instancji i wymiar podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł podkreślając, że podatnik został zapoznany z całością materiałów i zgromadzonych dowodów i nie przedstawił...

III SA 1216/99 - Wyrok NSA z 2000-06-07

dochodowego od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 1991 r., W motywach decyzji podano, że decyzją organu podatkowego I instancji odmówiono Eligiuszowi K...
Eligiuszowi K. decyzją z dnia 10 kwietnia 1996 r. przez Podatkową Komisję Odwoławczą przy Izbie Skarbowej w O. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Ka 963/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-01-07

tym podatnik ujawnił wszystkie swoje źródła dochodu, nie ma zatem do niego zastosowania wymieniony w wezwaniu art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
, gdyż przepis ten odnosi się do dochodów z nieujawnionych źródeł. Z kolei powołanie się na art. 50 kodeksu postępowania administracyjnego /bez podania paragrafu/ składający...

SA/Sz 565/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-05-31

za 1998 r. od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Z dokonanych ustaleń wynika, że decyzja wymiarowa z 20 grudnia 1999 r. została doręczona...

SA/Sz 564/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-05-31

podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Ustalono, że decyzja Urzędu Skarbowego z 20...

I SA/Ka 1413/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-12-04

określonych w art. 12 i art. 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Użycie przez ustawodawcę słów 'w szczególności' wskazuje, iż katalog innych źródeł...
od osób fizycznych nie stanowiły przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, lecz przychód z innych źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy...

I SA/Lu 1197/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-02-16

nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a więc nie jest opodatkowana i przychód z niej nie jest przychodem ze źródła określonego w ustawie, a co najwyżej z nieujawnionego...
zostały do źródeł przychodów według art. 10 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy., Po wprowadzeniu ww. korekt określono podatek dla Janusza i Ireny małż. K. zgodnie z szczegółowymi...
1   Następne >   +2   4