Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 235/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-08

z powyższym, organy podatkowe przyjęły w sprawie, że można domniemywać, że każdy z małżonków uzyskał przychód z nieujawnionych źródeł w wysokości 50 procent wydatków...
, nieposiadających pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Małżonek nieprowadzący działalności gospodarczej, po wyczerpaniu toku instancji, wniósł skargę do NSA, który orzekł...

III RN 234/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-08

. (...) ustalił Elżbiecie P. podatek dochodowy za 1993 r. w kwocie 40.128 zł od dochodu w kwocie 53.504 zł nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca...

III SA 3370/01 - Wyrok NSA z 2003-10-02

nieważności decyzji o podatku dochodowym od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodów - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Minister Finansów utrzymał w mocy...
. (...) utrzymującej w mocy decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w G. z dnia 19 października 1999 r. nr (...) ustalającą Bogdanowi W. podatek dochodowy z nieujawnionych źródeł...

I SA/Gd 235/03 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-10-29

, w tym na należność główną i odsetki za zwłokę, organ I instancji dysponował ostateczną decyzją ustalającą podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 1995 z nieujawnionych źródeł...
. Po podaniu źródeł, z których powstała nadpłata i zaległość podatkowa, organ stwierdził, że sposób zarachowania był zgodny z art. 55 par. 2 Ordynacji podatkowej, gdyż nadpłata...

SA/Bd 2075/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-18

ust. 1 ustawy podatkowej i po drugie - zalegalizować obrót towarami pochodzącymi ze źródła nieujawnionego, innego niewątpliwie niż to źródło, które wskazywały kolejno...
od 22.11.2000 r. do 6.09.2002 r. kontroli skarbowej ujawnione zostały okoliczności świadczące o nieprawidłowościach w zakresie rozliczania z budżetem podatku od towarów i usług...

II SA 724/02 - Wyrok NSA z 2003-07-03

amerykańskim, ujawnionym w 5 stycznia 1965 r. Jak podkreśla skarżąca znana jest z patentu DE 264282 pierścieniowa komora nadciśnieniowa wokół elektrod, zasilana ze źródła...
, która obejmuje przestrzeń w obrębie elektrod nad sklepieniem i jest utworzona ze sklepienia dodatkowego, znana jest z wcześniejszych rozwiązań /polski patent 48255 ujawniony 25...

II SA/Po 759/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-02-13

, które w sposób zgodny z zasadami metodologii naukowej, a więc w oparciu o różnorakie źródła, ujawnione zostały przez historyków /wyrok SN z dnia 9 marca 1993 r. WRN 8/93...

II SA 3876/01 - Wyrok NSA z 2003-09-01

przed datą zgłoszenia wynalazku do ochrony jego istota została ujawniona publicznie w:, - czasopiśmie 'ENERGETYKA' nr 6/1980 w artykule pt. 'Czyszczenie wnętrzowych stacji...
nie zawiera analizy i nie wskazuje jednoznacznie, które ze środków technicznych przedstawionych w tej publikacji stanowi ujawnienie cech zastrzeżeń patentowych. W publikacji...

SA/Bd 106/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-01-28

zwykłej działalności gospodarczej trudno zbywalnych zapasów ujawnionych w 'A' sp. z o.o. Przeniesienie własności udziałów miało zostać potwierdzone dopiero w formie odrębnego...
. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione...

SA/Bk 55/03 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-04-10

jego /ich/ interes prawny lub uprawnienie. Źródłem uprawnień i interesów prawnych są przepisy prawa materialnego, z których wynikają uprawnienia konkretnego podmiotu prawa...
wbrew jego woli, ujawnionej podczas głosowania /postanowienie NSA z dnia 9 listopada 1995 r. II SA 1933-1934/95 - ONSA 1996 Nr 4 poz. 170/ i że 'korzystanie z praw radnego...
1   Następne >   3