Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 55/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-04-18

dotyczących dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2002 r. sprawy ze skargi Ryszarda B. na decyzję Izby...
stanowiła dochód z nieujawnionych źródeł przychodu w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /w brzmieniu obowiązującym w 1992 r...

I SA/Ka 793/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-10-02

1. Dochód z nieujawnionych źródeł przychodów /art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm...
zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1994 r. od dochodu w wysokości 22.485 zł nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. Jako podstawę...

I SA/Po 266/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-10-10

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP ratyfikowane umowy międzynarodowe są źródłem powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. W art. 91 ust. 1 zawarto przepis...
polskich organów celnych, ujawniono w dokumentacji księgowej niemieckiego eksportera, tj. firmy I.S. KG /GmbH and Co/ z Hamburga, rachunek nr 64323 z 30 grudnia 1996 r...

I SA/Lu 1048/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-06-07

a ujawnionym w wyniku rewizji celnej Dyrektor Urzędu Celnego w B.-P. wszczął postępowanie w sprawie, a następnie decyzją (...) z dnia 19 listopada 2000 r. wymierzył opłatę...
manipulacyjną dodatkową w wysokości wartości różnicy pomiędzy towarem przedstawionym a ujawnionym w wyniku rewizji celnej., Strona odwołała się od ww. decyzji zarzucając...

II SA/Ka 2651/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-09-30

do ujawnienia powyższych praw w księdze wieczystej. Spółdzielnia ta, zawartą w dniu 8 lutego 1995 r. umową notarialną, sprzedała prawo użytkowania wieczystego opisanej powyżej...
. Nie doszło do stwierdzenia jej nieważności, bo wywołała ona, zdaniem Kolegium, nieodwracalne skutki prawne, polegające na ujawnieniu prawa własności małżonków G. w księdze...

I SA/Po 788/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-07-11

dla polskiej firmy, w wyniku której ujawnione zostały nowe okoliczności, istniejące w dniu wydania decyzji, a nieznane organowi celnemu, który wydał decyzję zawartą...
decyzję organu celnego I instancji., W uzasadnieniu decyzji Prezes Głównego Urzędu Ceł podał, że jedną z podstaw wznowienia postępowania jest ujawnienie istotnych dla sprawy...

III ZP 33/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2002-04-24

lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej /Dz.U. nr 52 poz. 538 ze zm./?, podjął uchwałę: Przekazane do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne, ujawniło...
określa zakładowy układ zbiorowy pracy., Natomiast strona pozwana utrzymuje, iż ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. jest źródłem uprawnień do nagrody jubileuszowej...

IV SA 2418/00 - Wyrok NSA z 2002-07-23

wymaga ujawnienia przez ten podmiot interesu prawnego 'w przeprowadzeniu sądowej kontroli zgodności z prawem konkretnego aktu lub czynności' znajdującego umocowanie...
/. Inaczej rzecz ujmując wnoszący skargę muszą wykazać, że rozstrzygnięcie, które wnosząc skargę kwestionują dotyczy wprost ich interesu prawnego, mającego swe źródło...

I SA/Lu 883/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-05-29

sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r., ratyfikowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 października 1992 r. /Dz.U. 1994 nr 11 poz. 38/ jako źródło...
międzynarodowej Układ Europejski., Ujawnienie tych faktów stanowiło dla organu celnego podstawę do wszczęcia postępowania i wydania decyzji przez Dyrektora Urzędu Celnego...

II SA/Gd 1083/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-02-13

K. dodatek mieszkaniowy w wysokości 158,34 zł na okres od 1 października 1999 r. do 31 marca 2000 r. ustalając, że jedynym źródłem dochodów jej rodziny jest renta...
r. na podstawie art. 145 par. 1 pkt 5 w związku z art. 147 Kpa ten sam organ wznowił postępowanie w sprawie zakończonej wyżej opisaną decyzją po ujawnieniu...
1   Następne >   3