Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 1905/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-03-21

Jeżeli w postępowaniu podatkowym dotyczącym dochodu z nie ujawnionych źródeł przychodu zostanie stwierdzone poniesienie wydatków znacznie przekraczających zeznany dochód...
. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Rozstrzygnięcia te organy podatkowe wywiodły z ustalenia, że wydatki Anny K. z 1993 r. wyniosły...

I SA 350/96 - Wyrok NSA z 1996-07-11

. ujawniono, iż Ryszard Sz. posiadał rentę inwalidzką przyznaną decyzją z dnia 5.02.1991 r. i otrzymuje ją nadal w wysokości 305,81 zł, a więc jej wysokość jest wyższa...
/o które również ubiegał się skarżący, podając źródła utrzymania/ realizuje ten sam organ, tj. MOPS w O. O fakcie wybiórczego - w zależności od rodzaju instytucji - informowania...

I SA/Wr 216/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-11-29

poniesionej przez skarżącego w 1993 r. jako elementu mającego znaczenie dla określenia dochodu z tego samego źródła podlegającego opodatkowaniu w latach następnych powinno...
jej co do istoty. Przesłanka umorzenia może istnieć jeszcze przed wszczęciem postępowania, co zostanie ujawnione dopiero w toczącym się postępowaniu /'Kodeks postępowania...

SA/Lu 1866/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-04-25

, z którego treści wynika, że rada uczestników scalenia ustaliła zasady użytkowania gruntów wspólnych, ujawnionych w tabeli likwidacyjnej, w taki sposób, żeby wydzielić plac...
, gdzie są wymienione w punktach 1-7 źródła pochodzenia wspólnot gruntowych. Wspólnota objęta niniejszym postępowaniem nie odpowiada tym kryteriom. Omawiana wspólnota gruntowa pochodzi...

II SA 676-678/95 - Wyrok NSA z 1996-04-04

ujawnieniu podlega przedmiot postępowania koncesyjnego, a więc liczba i rodzaj częstotliwości lub kanałów przeznaczonych do rozdysponowania oraz ich lokalizacja. Znani muszą...
warunek uzasadnienia faktycznego i prawnego zmusza organ koncesyjny do ujawnienia motywów, którymi się kierował w swych wyborach., Przepis art. 34 ustawy o radiofonii...

OPS 7/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-12-16

, została ujawniona w dwóch księgach wieczystych (...)., Aktami notarialnymi z dnia 14 maja 1970 r. oraz z dnia 16 czerwca 1977 r. obie nieruchomości zostały oddane w użytkowanie...
wieczyste spółce z o.o. (...) w W. Prawa wynikające z tych aktów notarialnych zostały ujawnione odpowiednio w wymienionych wyżej księgach wieczystych. Następcą prawnym...

SA/Rz 1055/94 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-02-22

/, ale w wyniku szacunku dokonał ich podwyższenia, mimo nie ujawnienia przez Urząd Kontroli Skarbowej żadnych transakcji nie wpisanych do ewidencji. Ustalenie wielkości marż...
, ponieważ w protokole nie ujawniono stosowanej marży dla poszczególnych towarów, a podatnikowi wyjaśniono dlaczego nie można było przyjąć marży wyliczonej przez niego w przedłożonej...

SA/Gd 2329/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-05-30

centralnego w łącznej wysokości 13 161 500 starych zł. Z uzasadnienia decyzji wynika, że Aneta L., której głównym źródłem utrzymania /według oświadczenia/ są pobory męża...
się od rozstrzygnięcia organu I instancji., W skardze na tę decyzję Aneta L. przyznaje, że posiadanie gospodarstwa rolnego nie zostało przez nią ujawnione, i wnosi o uchylenie...

SA/Lu 2054/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-09-06

z nieruchomości dłużnika, a ponadto dłużnik zatrudniony był jako lakiernik samochodowy w spółce cywilnej D. i osiągał tam wysokie wynagrodzenie. Wskazane przez wierzyciela źródła...
nieściągalności dłużnika, pomimo ujawnienia, że posiada on majątek w spółce cywilnej S. w L., i obrazę art. 18 tej ustawy w związku z art. 6 i art. 7 Kpa przez przyjęcie...

III RN 47/96 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1996-12-04

wartościowych przedmiotów majątkowych, ani środków finansowych, jednakże nie wyjaśnił jakie są jego źródła utrzymania, skąd czerpie środki na własne utrzymanie oraz na opłacenie...
przez skarżącego, stosownie do ujawnionych i opisanych przez Sąd braków w postanowieniach z dnia 6 i 27 lutego 1996 r. Sąd dysponując również znajdującą się w aktach sprawy...
1   Następne >   2