Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 2181/99 - Wyrok NSA z 2001-01-05

W postępowaniu w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów organ podatkowy ma obowiązek wykazania wysokości poniesionych przez podatnika w danym w roku podatkowym...
. (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 1993 rok - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją, wydaną na podstawie art...

III SA 643/00 - Wyrok NSA z 2001-07-31

O ile w postępowaniu podatkowym, dotyczącym dochodu z nieujawnionych źródeł przychodu, zostanie stwierdzone poniesienie wydatków przekraczających znacznie zeznany dochód...
skargę. Decyzją z 18.10.1999 r. Urząd Skarbowy w O. stwierdził, że poniesione w 1996 r. przez Bożenę i Leszka G. wydatki nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Ka 1925/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-11-28

ustalającej wysokość przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za lata 1994-1996, przybliżoną kwotę zobowiązania w podatku dochodowym w wysokości...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za lata 1994, 1995 i 1996, przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku dochodowym w wysokości 70.376,30 zł. W uzasadnieniu...

III SA 2567/99 - Wyrok NSA z 2001-02-20

. w podatku dochodowym od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 1991 r. w kwocie 26.696,60 zł., W jej uzasadnieniu Izba Skarbowa podała, że Urząd Skarbowy...
męża w podatku dochodowym od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 1991 rok., Decyzja pierwszoinstancyjna została wydana na podstawie art. 40 i art...

III SA 1972/00 - Wyrok NSA z 2001-12-14

od osób fizycznych za 1995 r. od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Jako przyczynę podał utratę zdolności do czynności prawnych z powodu...

III SA 1455/99 - Wyrok NSA z 2001-01-26

Skarbowa wskazała, że powołanie się na wyjaśnienia publikowane w Przeglądzie Podatkowym 1998 nr 10 nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem nie są one źródłem obowiązującego...
stanowić obowiązującego źródła wykładni prawa podatkowego., W uzasadnieniu decyzji z dnia 13.05.1999 r. /dotyczącej 1995 r./ wskazano ponadto, że w trakcie 1995 r. Fundacja...

V SA 3761/00 - Wyrok NSA z 2001-09-13

jednak wyraźnie odnosi się do sytuacji, gdy ujawnienie towaru, którego posiadanie, rozpowszechnianie lub obrót są zakazane następuje w momencie wwozu. Nie zaś wówczas, gdy towar...
Kodeksu celnego, a mianowicie upatrywać w niej źródła obowiązku cofnięcia za granicę towaru ciążącego na posiadaczu samochodu., Podstawą do nałożenia obowiązku cofnięcia...

III RN 81/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-03-08

rzeczy stanowiąca odrębne źródło przychodów., Nie jest to sprzedaż rzeczy w wykonywaniu działalności gospodarczej. Przewidziany w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku...
ewidencję środków trwałych. Z kolei ujawnienie składnika majątkowego w ewidencji środków trwałych poddaje składnik ten rygorom przepisów dotyczących środków trwałych...

I SA/Lu 312/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-04-11

nabyła własność nieruchomości wyżej opisanej, a czynność ta przyniosła przychód. Błędy w zapisach księgowych ujawnione w toku kontroli winny spowodować szczegółowe i dokładne...
ustalenie stanu faktycznego, a nie podjęcie decyzji krzywdzącej dla podatnika. Błąd w zapisach księgowych powstał z pomyłki wynikającej z chęci ujawnienia w ewidencji...

I SA/Ka 1875/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-11-27

kontroli podatkowej, która ujawniła nieprawidłowości w wyliczeniu zobowiązania podatkowego. Między innymi wskazano, iż zakwestionowane zostało odliczenie kwoty 3.000 zł...
trwałym ciężarem a źródłem przychodów oraz przychodem uzyskiwanym z tego źródła. Taka zależność w polskim ustawodawstwie podatkowym jest przy tym właściwa zasadniczo...
1   Następne >   +2   4