Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 1631/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-05-20

Ustalenie przez organ podatkowy wysokości przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych wymaga przestrzegania...
organu I instancji w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od nieujawnionych źródeł dochodu. Urząd Skarbowy w S. decyzją z 25 lutego 1997 r. ustalił zobowiązanie...

SA/Sz 2197/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-11-04

Wprowadzając zryczałtowane opodatkowanie przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
Ewie i Jerzemu małż. M. podatek dochodowy za 1992 r. w kwocie 8.235,80 zł od dochodów w kwocie 11.100,95 zł nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu...

SA/Sz 1250/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-04-01

W postępowaniu podatkowym w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania przychodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu istotna rola w dowodzeniu...
przychody, jakie uważa za pochodzące z 'innych źródeł', ustawa ta wymieniła też wśród nich przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu., Wprowadzając...

SA/Sz 1003/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-03-11

natomiast w art. 20 ust. 1 różne przychody, jakie uważa za pochodzące z 'innych źródeł', ustawa ta wymieniła też wśród nich przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych...
źródłach przychodu., Stanowiąc zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają również przychody osób fizycznych nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Lu 961/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-10-28

od ujawnionych w informacji o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej PIT-B, a nadto w zeznaniu nie ujawniono dochodów ze wszystkich źródeł /str. 1, 2, 5...
została na nabycie środka trwałego, zaś warunkiem uznania odpisów amortyzacyjnych jest ujawnienie danego środka trwałego w ewidencji środków trwałych, której jednak Spółka...

I SA/Gd 1071/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-02-13

o dział spadku normalnie nie powinny pozostawać ze sobą w związku. Organy winny bowiem podstawę opodatkowania ograniczać do wartości majątku ujawnionego na podstawie zeznania...
podatnika. Późniejsze zaś ujawnienie w wyniku ponownego postanowienia sądu powszechnego o dziale spadku innych nie opodatkowanych wartości będzie uzasadniać wznowienie...

I SA/Gd 651/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-10-07

- przychodów uzyskiwanych z umowy zawartej ze skarżącym. Gdyby nie to /a przychody te były źródłem opodatkowanego dochodu u Halina M./ ujawnienie przedmiotowych...
, że ujawnienie okoliczności faktycznych jakie legły u podstaw zaskarżonych decyzji było możliwe dzięki dokumentowaniu przez Halinę M. w swej księdze przychodów i rozchodów...

V SA 717/97 - Wyrok NSA z 1998-02-25

, iż dysponuje zasobami na rachunku bankowym - zarzut ten podobnie jak wskazywane w skardze niekonsekwencje dotyczące źródeł utrzymania - nie jest trafny. Organ administracji...
państwowej cały czas podnosi, że z faktu posiadania konta bankowego w banku Creditanstalt, nie wynika jakie są źródła utrzymania skarżącego. Sam skarżący w niczym...

I SA/Lu 264/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-04-03

'/ kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23...
. Za koszty uzyskania przychodu nie może być więc uznany każdy wydatek, a jedynie wydatek racjonalny, którego poniesienie ma wpływ na uzyskanie przychodu z danego źródła...

I SA/Ka 2214-2223/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-09-21

takich dowodów nie przedstawiła, twierdząc, iż może je ujawnić kontroli korporacyjnej ze względu na konieczność przestrzegania tajemnicy zawodowej (...). Twierdzenie...
podatkowych. Skarżący jednak odmówił ujawnienia tych dokumentów, powołując się właśnie na obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej, która - jego zdaniem - zakazuje mu ujawniania...
1   Następne >   3