Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 863/94 - Wyrok NSA z 1995-01-13

, że podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zgłosił obowiązek podatkowy, złożył zeznanie, ujawnił wszystkie źródła przychodu i cały majątek niezbędny do obliczenia...

III SA 177/95 - Wyrok NSA z 1995-06-28

./ bądź w postaci ryczałtu nie zależy od woli konkretnego podatnika ani od uznania organu podatkowego; wynika z rodzaju źródła przychodu i faktycznego sposobu wykonywania...
pkt 1 i art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalność artystyczna wykonywana przez podatnika stanowi źródło przychodów wymienionych w art. 13 pkt 2...

IV SA 45/94 - Wyrok NSA z 1995-06-26

, ponoszą jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, których działalność jest źródłem naruszenia tych wymagań. Stosownie do ust. 2 tego artykułu wysokość kosztów...
. 18 ust. 1 i 2 omawianej ustawy podstawową kwestią jest to, czy 'stwierdzenie naruszenia' oznacza czynność faktyczną, czyli w istocie ujawnienie samego faktu naruszenia...

SA/Lu 2409/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1995-10-06

. Zostało wówczas ujawnione, że w okresie od 10 kwietnia 1992 r. do 31 października 1992 r. był zatrudniony w 'S.' w P., czyli w okresie, w którym był uznany za bezrobotnego...
świadczeń z ubezpieczenia społecznego, określonych w odrębnych przepisach, które finansowane są z innych źródeł i co do których obowiązuje inny tryb postępowania...

III AZP 15/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-07-12

pochodzące ze źródeł innych niż budżet państwa, a w szczególności z:, 1/ podziału osiągniętego zysku,, 2/ funduszy utworzonych z narzutów zaliczanych w koszty działalności...
do przedsiębiorstw państwowych, o których mowa w art. 2a ust. 1, za środki własne uznaje się także środki finansowe ich poprzedników prawnych, pochodzące ze źródeł określonych...

II SA 89/95 - Wyrok NSA z 1995-09-04

w swej istocie dotychczasowej decyzji ostatecznej., W odwołaniu od decyzji organu I instancji Pani Barbara W. podnosi, że w sprawie zostały ujawnione nowe okoliczności...
w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu, a jej indywidualna sytuacja zawodowa przed utratą zatrudnienia stanowiła samodzielne źródło utrzymania...

K 19/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-11-22

jest również i ta okoliczność, która ujawniła się wyraźnie w czasie rozprawy, a mianowicie to, że komercjalizacja poprzedzona jest w praktyce pertraktacjami z załogą...
, który określałby w sposób generalny system źródeł prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego nie da się jednoznacznie wykluczyć z katalogu takich źródeł uchwały wykonawczej...

SA/Gd 2816/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-09-29

z poszczególnego źródła są wszelkie koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Zawarta w treści powołanego...
określenie ich charakteru inwestycyjnego. W tym jednak przypadku podatnik nie wskazał nawet których środków trwałych te nakłady dotyczyły. Wskazanie zaś już po fakcie ujawnienia...

SA/Ł 2094/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-03-07

skarbowy niewłaściwej stawki odpisu amortyzacyjnego wyjaśniła, że odpisy amortyzacyjne z tytułu wydatków na wyasfaltowanie placu z uwagi na ich ujawnienie w 1993 r...
wszystkich źródeł przychodów, m.in. z działalności gospodarczej, jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Należy...

III ARN 75/94 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-01-11

możliwości uiszczenia wpisu w tej wysokości ze względu na bardzo niskie dochody, jakie obecnie osiąga w swoim gospodarstwie oraz na okoliczności ujawnione w aktach sprawy...
orzecznictwu sądowemu, jako istotne źródło interpretacji przepisów polskiego prawa wewnętrznego. Nie leży bowiem oczywiście w interesie państwa polskiego, by decyzje polskich...
1   Następne >   2