Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 788/93 - Wyrok NSA z 1993-12-01

wymiaru podatku dochodowego od dochodu z nie ujawnionych źródeł i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także - zgodnie z art. 208 Kpa...
/Dz.U. 1989 nr 27 poz. 147 ze zm./, wymierzył podatek dochodowy za 1991 r. w wysokości 424.000.000 zł od nie ujawnionych źródeł przychodu. W uzasadnieniu decyzji podano...

III ARN 38/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-07-29

. Rada ta bezpośrednio ujawniła, że ' (...)chcąc prowadzić działalność gospodarczą i wykonywać podstawowe obowiązki administracyjne szukamy źródeł...
(...), a jednym z takich źródeł są jeziora (...)'. Do pisma załączone zostały plany gospodarcze wykorzystania jezior. Przedsiębiorstwo rybackie zaprzeczało zarzutom nieracjonalnego...

III AZP 12/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-09-09

przytoczone w sentencji uchwały., W uzasadnieniu postanowienia Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w orzecznictwie sądów administracyjnych ujawniły się rozbieżności...
jednak wspólną ideę, że zasiłek ten nie powinien być wypłacany w okresach, w których bezrobotny bądź osiągnął dochody z innych uznanych przez prawo źródeł, bądź...

III AZP 17/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-12-09

, o którym tu mowa, ma być złożone w 'dokumencie odprawy celnej'., Źródłem trudności w znalezieniu spójnego rozumienia 'warunku', o którym expressis verbis mówi powołany...
okoliczności przebiegu postępowania celnego, ujawnione w niniejszej sprawie, jest zastosowanie zwłaszcza art. 61 par. 4 Kpa, który nakazuje o wszczęciu postępowania z urzędu...

III AZP 28/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-02-11

, ale także wówczas gdy przedmiotem sporu nie jest sprawa cywilna. Roszczenia, których źródło tkwi w stosunku administracyjnoprawnym, mają charakter administracyjny. Obowiązek meldunkowy...
. Mogą np. tolerować, a przynajmniej nie podejmować akcji ochronnych, sytuacje faktyczne nie ujawnione na zewnątrz w sposób sformalizowany. Takie bowiem sytuacje oceniają jako stany...