Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 1902/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-03-19

nad ekonomicznymi. Nie może to być zatem działalność nastawiona na uzyskiwanie dochodów bądź tworzenie źródeł przychodów, i to zarówno przez jej organizatorów, jak i przez osoby...
na przykład akcji przez członków tej Fundacji lub inne osoby, to ze względu na ekonomiczny charakter akcji /są one potencjalnym źródłem przysparzania majątku właścicielom...

III AZP 21/92 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-10-22

1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. i w 1992 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. W art. 1 wymienia się źródła dochodów gmin...
/ albo też - w przypadku wszczętego już przez urząd skarbowy postępowania o ustalenie zobowiązania podatkowego, w którym ujawniła się konieczność rozpatrzenia zasadności udzielenia ulg - zgoda...

K 3/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-02-25

i ruchomości, które pozostawały w jej dyspozycji na podstawie sposobu jego nabycia. Normalnym źródłem nabycia takiego majątku powinny były pozostawać płacone przez członków...
partii składki. Ale, jak wiadomo, pokrywały one tylko część potrzeb PZPR, a w żadnym wypadku, nie mogły być jedynym i znaczącym źródłem powstania dużego majątku...

III SA 1276/91 - Wyrok NSA z 1992-02-27

/w tym również na podstawie umowy agencyjnej/., Urząd skarbowy zwrócił uwagę, że Elżbieta G. swojego zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej nie ujawniła we wniosku o zwolnienie od podatków...
agencyjno-prowizyjne nie stanowiło źródła przychodów, z których dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne opodatkowane...

II SA 1966/92 - Wyrok NSA z 1992-12-03

dla bezrobotnych., W związku z ujawnieniem faktu, że w dniu zarejestrowania Stanisław J. był właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,73 ha, w tym 1,11 ha...
dla bezrobotnych zakłada się, że jest on jednocześnie posiadaczem takiego gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego, które stanowi już źródło utrzymania...

III AZP 4/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-05-28

rozważyć, po ujawnieniu wad decyzji administracyjnej, dających podstawę do stwierdzenia jej nieważności, czy w wyniku wykonania takiej decyzji nie powstał nieodwracalny skutek...
do utrzymania stanu prawnego mającego swe źródło w bezprawnym akcie administracyjnym indywidualnym, ale z jednoczesnym zapewnieniem drogi do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych...

U 6/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-06-19

widzenia ich zgodności z Konstytucją i ustawami. Przyjmując, iż uchwała Sejmu może ustanawiać normy prawne konieczne jest ustalenie miejsca tych norm w hierarchii źródeł prawa...
. Trybunał Konstytucyjny stoi na stanowisku, iż zgodnie z obowiązującą w Rzeczypospolitej Polskiej hierarchią źródeł prawa, uchwały Sejmu /parlament/ jako akty rangi...

SA/Kr 475/92 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1992-04-09

kontrola nie ujawniła braków w sprzęcie. Rejonowe Biuro Pracy ustawicznie 'tamowało' warunki porozumienia, nie wypłacało pełnej kwoty refundacji i dokonywało wpłat...
po terminie. Te przyczyny stanowią źródło poważnych kłopotów finansowych skarżącej oraz 'pewnych uchybień, które nie naruszają porozumienia zawartego z Biurem Pracy...

III AZP 26/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-12-04

regulujących egzekucję administracyjną świadczeń pieniężnych, które to wątpliwości ujawniły się w orzecznictwie sądowym. W doktrynie przychylono się do jednego...
, mają swoje źródło w niedostatku precyzji terminologicznej przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. nr 14 poz. 60 ze zm./ oraz w aktach...