Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

IV SO/Wa 44/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-24

niejawnym sprawy z wniosku Z. O. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi Z. O. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony...
Obwodnicy W. na odcinku od węzła 'M.' do węzła 'L. wymierzyć Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywnę w wysokości 1000 (tysiąc) złotych. W dniu 5 października 2009 r...

IV SA/Wa 272/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-17

. oraz A. i B. D. złożyli zażalenia na ww. postanowienie Wojewody [...]., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] umorzył...
postępowanie odwoławcze z zażaleń R. ., J. M. oraz A. i B.D. na postanowienie Wojewody [...]. z dnia[...] maja 2007 r., W uzasadnieniu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...

IV SAB/Wa 88/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-28

. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia 1. zobowiązuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do rozpoznania zażalenia skarżącej...
sprawy; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącej 'J.' Sp. z o.o. kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów...

IV SO/Wa 16/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-13

niejawnym sprawy z wniosku M. K. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę...
w sprawie ze skargi M. K. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia postanawia oddalić wniosek. W dniu 6 marca 2009 r. M. K...

IV SA/Wa 567/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-28

nr ew. [...] obr. [...] w G.., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po rozpatrzeniu zażalenia M. Z. postanowieniem z dnia [...] stycznia 2009 r. na podstawie art. 138 § 1...
odwoławcze)., W uzasadnieniu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podniósł, iż z dniem 15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku...

IV SA/Wa 562/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-04

. zasądzić od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżących S. S. i J. S. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. W dniu 14...
lutego 2009 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) skarżący S. i J. S. złożyli skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...]stycznia...

IV SA/Wa 621/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-02

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżone...
nadania) wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez Z. P. jest postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2009 r...

IV SO/Wa 15/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-13

niejawnym sprawy z wniosku M. K. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę...
w sprawie ze skargi M. K. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia postanawia wymierzyć Generalnemu Dyrektorowi Ochrony...

IV SA/Wa 1398/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-20

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy. I. uchyla zaskarżone postanowienie; II...
. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; III. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 908/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-18

. wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez Wójta Gminy M. jest postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] kwietnia 2009 r...
tej decyzji., Na skutek złożonego przez Wójta Gminy M. zażalenia, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z [...] kwietnia 2009 r. znak: [...] utrzymał w mocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   31