Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

III OSK 695/21 - Wyrok NSA z 2021-12-15

Bandarzewski (spr.) po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
[...] z siedzibą w K. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2017 r. [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania I. uchyla...

IV SA/Wa 1211/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-03

2019 r., (dotychczasowy znak: [...], nowy znak [...]); 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżących A. S. i J. S. solidarnie kwotę 100 (sto...
., nr [...], Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

III OZ 854/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-19

Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. postanawia oddalić zażalenie. Postanowieniem z 27 maja 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Warszawie, po rozpoznaniu wniosku J.B. (dalej: skarżący), wymierzył Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywnę w wysokości 100 złotych, w trybie art. 55 § 1...

II SA/Łd 757/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-10-21

21 października 2021 roku na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi M. M. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] r. znak...
przez profesjonalnego pełnomocnika, na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] r. (znak: [...]) w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie...

VII SA/Wa 1513/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-22

Granatowska (spr.), , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 22 października 2021 r. sprawy ze skargi P. K. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
[...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego...

IV SA/Wa 1864/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-08

Borkowska (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 marca 2021 r. sprawy ze skargi Z. M. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
Środowiska (GDOŚ, organ) utrzymał w mocy decyzję własną z [...] stycznia 2019 r., znak: [...], odmawiającą zmiany decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...

IV SA/Wa 2172/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-26

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K., S. K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2020 r., [...] w części dotyczącej A. K. i S. K...
. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: 1. umorzyć postępowanie; 2. zasądzić od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz A. K. oraz S. K...

III OSK 3126/21 - Wyrok NSA z 2021-02-16

Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. sygn. akt IV SA/Wa 2157/19 w sprawie ze skargi R.K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
w Warszawie oddalił skargę R.K. (dalej: skarżący) na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] lipca 2019 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...

II OSK 261/21 - Wyrok NSA z 2021-10-06

w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2020 r., sygn. akt IV SA/Wa 146/20 w sprawie ze skargi Z. J. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] grudnia 2019 r...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Z. J. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2019 r. w przedmiocie odmowy...

III OSK 3583/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-28

14 lipca 2020 r., sygn. akt IV SA/Wa 2984/19 w sprawie ze skargi B.T. i M.T. decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2019 r...
lipca 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M.T. i B.T. (skarżący) na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października...
1   Następne >   +2   +5   +10   44