Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

IV SA/Wa 134/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-08

postanowienie i poprzedzające je postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...], 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony...
[...], kwietnia 2011 r. zwróciła się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 0 uchylenie postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...], marca 2011 r...

II OSK 2613/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-10

w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 30 września...
2011 roku, sygn. akt II SA/Ol 675/11 odrzucającego skargę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia...

IV SA/Wa 317/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-26

w G. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia 1...
. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2011 r. nr [...]; 2. stwierdza nieważność...

IV SO/Wa 32/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-21

z wniosku B. K. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi B. K. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
Administracyjnego w Warszawie wniosek o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za przekazanie z dwutygodniowym opóźnieniem do Sądu skargi z dnia 14 kwietnia 2011...

IV SA/Wa 1598/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-04

ją decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...]; 2. uchyla postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
[...] kwietnia 2011 r. nr [...]; 3. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego P. z siedzibą w P. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów...

II OW 62/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-05

Środowiska z dnia 7 marca 2012 r. nr DOP.P.612.37.2.2012.mb o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Samorządowym Kolegium...
o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego Wnioskiem z dnia 7 marca 2012 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wniósł o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z Samorządowym Kolegium...

II OSK 1937/12 - Wyrok NSA z 2012-10-26

kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012 r. sygn. akt IV SA/Wa 317/12...
w sprawie ze skargi O. z siedzibą w G. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia...

IV SA/Wa 99/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-16

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone...
postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...]; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora...

IV SA/Wa 798/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-17

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr [...], z dnia [...] marca 2012 r., wydanym na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 k.p.a. utrzymał w mocy...
.., W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał, że postanowieniem z dnia [...] czerwca 2011 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził nieważność postanowienia...

II SA/Ol 19/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-01-19

niejawnym sprawy ze skargi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie środowiskowych...
na realizację przedsięwzięcia., W złożonej na tą decyzję skardze Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zarzucił: zaniechanie rzetelnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   66