Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

IV SA/Wa 2208/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-25

. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję...
oraz poprzedzającą ją decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2013 r. nr [...]; II. uchyla postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 1514/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-31

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia - oddala skargę...
zaskarżoną decyzję., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, odnosząc się do zarzutów M.R. i T. R. dotyczących kwestii związanych z hałasem, wyjaśnił w szczególności...

II OSK 1993/12 - Wyrok NSA z 2014-01-30

ze skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2012 r. sygn. akt IV SA/Wa 99/12...
w sprawie ze skargi [...] Towarzystwa [...] z siedzibą w G. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie...

IV SA/Wa 2510/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-27

Gospodarki Wodnej w K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków prowadzenia robót...
. Przedmiotem skargi jest decyzja wydana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska [...] sierpnia 2013 r. nr [...], uchylająca decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony...

IV SA/Wa 833/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-22

Dyrektor Ochrony Środowiska w [...] zwrócił się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o zajęcie stanowiska z pominięciem jakichkolwiek procedur...
i słusznego interesu strony., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] uchylił decyzję organu I instancji w całości i przekazał sprawę...

II OSK 3026/13 - Wyrok NSA z 2014-04-29

H.Z. (dalej jako 'skarżący') na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że skarga...
złożona przez skarżącego w niniejszej sprawie dotyczyła bezczynności Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska polegającej na nierozpatrzeniu wniosku o stwierdzenie...

IV SA/Wa 1154/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-05

Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie niewykonania wyroku I. wymierza Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za niewykonanie prawomocnego wyroku Wojewódzkiego...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego M. L...

IV SA/Wa 423/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-28

w W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia 1. uchyla zaskarżone...
postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2013 r. znak [...]; 2. stwierdza, że zaskarżone...

II OW 167/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-04

wniosło o rozstrzygniecie sporu kompetencyjnego między Samorządowym Kolegium Odwoławczym [...] a Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w przedmiocie wskazania organu...
, że: 'Inaczej ma się jednak w danym przypadku sprawa kompetencji organu odwoławczego (Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - przyp. Kolegium). Nie był on wprawdzie z urzędu...

IV SO/Wa 75/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-14

z wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi z dnia 13 września 2013 r...
. postanawia 1. wymierzyć Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywnę w wysokości 200 (dwieście) złotych, 2. zasądzić od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz...
1   Następne >   +2   +5   +10   76