Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Wa 1586/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-21

do informacji publicznej, domagało się udostępnienia umów w zakresie ochrony środowiska, zawartych przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad...
Kraczowski, Protokolant Joanna Cygan, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2006 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg...

II SA/Ke 918/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-26

2005 r. określającą wysokość zaległości z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska dla Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w W. - Oddział w K., Zarządu...
., Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w W., Zarządu Dróg Wojewódzkich w K. i Zarządu Powiatu O. od decyzji Marszałka Województwa z dnia [...], określającej...

II SA/Op 42/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-06-27

w Ministerstwie Środowiska, wyrażone w piśmie z dnia 15 lutego 2005 r., oraz na opinię Zastępcy Dyrektora Departamentu Instrumentów Ochrony Środowiska Ministerstwa Środowiska...
, powołując się na przepis art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, dokonał...

IV SA/Wa 328/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-05

ustawy - Prawo ochrony środowiska., Z uwagi na konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Sąd, uwzględniając generalną zasadę rozpatrywania sprawy...
ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), na Państwowe Gospodarstwo Leśne 'Lasy Państwowe' - Nadleśnictwo J. obowiązku przywrócenia środowiska do stanu właściwego...

II SA/Ke 613/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-29

po rozpatrzeniu odwołań wniesionych przez Prezydenta Miasta O., Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w W., Zarządu Dróg Wojewódzkich w K. i Zarządu...
integralną część decyzji,, - 2 053,80 zł dla Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w W. - jako zarządcy dróg krajowych stanowiących na terenie miasta...

II SA/Ke 615/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-29

Kolegium Odwoławcze po rozpoznaniu odwołań wniesionych przez Prezydenta Miasta O., Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w W., Zarządu Dróg Wojewódzkich...
, stanowiącego integralną część decyzji,, - [...]zł dla Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w W. - jako zarządcy dróg krajowych stanowiących...

II SA/Ke 617/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-29

przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich...
, Winnica, Trzeciaków, Borowa, stosownie do wyliczenia zawartego w załączniku nr 1, stanowiącego integralną część decyzji,, - 2 053,80 zł dla Dyrektora Generalnej Dyrekcji...

II SA/Ke 619/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-29

przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich...
, Winnica, Trzeciaków, Borowa, stosownie do wyliczenia zawartego w załączniku nr 1, stanowiącego integralną część decyzji,, - 2 053,80 zł dla Dyrektora Generalnej Dyrekcji...

II SA/Op 47/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-05-11

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1058 ze zm...
art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6 ze zm.), który obowiązywał do dnia wejścia w życie ustawy...

II SA/Ke 919/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-26

wysokość zaległości z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska dla Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w W. Oddział w K.; II. stwierdza...
, Decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu odwołań Wniesionych przez Prezydenta Miasta O. Ś., Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych...
1   Następne >   +2   +5   10