Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

IV SA/Wa 164/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-29

środowiska (Dz. U. z dnia 9 maja 2003 r. Nr 78, poz. 706)., O oddalenie obu skarg wniósł Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad podzielając w szczególności uwagę Ministra...
autostrady przez Park Krajobrazowy W. oraz analizę wydanych w sprawie wskazań lokalizacyjnych. Jak podniesiono - następnie - w dniu [...] maja 2003 r. Dyrektor Generalny...

II SA/Wr 15/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-02

. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wyposażony w taką kompetencję może według Kolegium- poprzez przepis art. 18a ust. 5 ustawy o drogach publicznych - dysponować...
, dokonanej poprzez stwierdzenie udzielenia umocowania '...do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad...

OSK 1931/04 - Wyrok NSA z 2005-08-24

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną 30 stycznia 2004 r. W. F. zwrócił się do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska o podjęcie działań...
na stanowisko starszego specjalisty w Biurze Administracyjno-Gospodarczym Ministerstwa Środowiska. W odpowiedzi na wniosek w dniu 11 lutego 2004 r. Dyrektor Generalny wskazał...

IV SA/Wa 441/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-15

, że zaskarżona decyzja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych narusza art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz art. 106 § 1 k.p.a....
[...] października 2004r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych po rozpatrzeniu odwołania Stowarzyszenia P. z siedzibą w B., działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1...

IV SA/Wa 754/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-20

ochrony środowiska z uwzględnieniem ograniczeń negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji podano, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia Rady Ministra...
opinię Wydziału Ochrony Środowiska [...] Urzędu Wojewódzkiego w dniu 24 lutego 2004 r. Projektowana inwestycja spełni wymagania ochrony środowiska, jeżeli zostaną spełnione...

II SA/Łd 894/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-01-18

się na art. 135 ustawy o ochronie środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62,poz.627 z późn. zm.), wywodząc, iż obszar taki tworzy się jeżeli z postępowania w sprawie...
. 7 kodeksu postępowania administracyjnego., W skardze powołano się także na rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca...

IV SA/Wa 922/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-06

zanieczyszczeń, czyli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, nie określają go na wysokości, gdzie będzie następowała emisja...
postępowania sądowego., W piśmie z dnia [...] marca 2005 r. uczestnik postępowania - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wniósł o ponowne otwarcie rozprawy w związku...

II SA/Wr 422/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-16

rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska...
, wynikający z przynależności do gminy, posiadającej status uzdrowiska oraz zakwalifikowanie zamierzonej inwestycji w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów...

II OSK 690/05 - Wyrok NSA z 2005-12-20

. ), Protokolant Wiesława Koślińska, po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2005 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych...
ją decyzji organu I instancji., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku z dnia 15 grudnia 2004 r. wniósł Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. W skardze kasacyjnej...

VI SA/Wa 1539/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-09

również Wydział Ochrony Środowiska [...] Urzędu Wojewódzkiego., Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2004 roku nr [...] Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad...
[...] w Z. na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] czerwca 2004 r. nr [...] w przedmiocie zaopiniowania proponowanego sposobu włączenia ruchu...
1   Następne >   +2   +5   7