Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

IV SA/Wa 1197/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-01

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych...
r. nr [...]; II. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz Gminy [...] w [...] kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu...

III OZ 264/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-27

o odrzuceniu skargi Gminy [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2021 r., [...] w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów postanawia...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2021 r. w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów, jako złożonej z uchybieniem terminu do jej wniesienia...

III OZ 1297/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-11

o odrzuceniu skargi [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2020 r., nr [...] w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów postanawia...
[...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] lipca 2021r., nr [...] w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów oraz zwrócił ze środków budżetowych...

VII SA/Wa 2129/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-13

. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, działając m.in. na podstawie art. 60 ust. 1 i art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
uchwały Sejmiku, a wywody poczynione w postanowieniu RDOŚ i utrzymane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska są sprzeczne z uchwałą, na którą te organy...

VII SA/Wa 432/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-04-12

niejawnym sprawy ze skargi K. B. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2021 r., znak: [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu...
decyzji o warunkach zabudowy postanawia: odrzucić skargę. W dniu 26 stycznia 2022 r. do siedziby Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wpłynęła skarga K. J.(dalej...

VII SA/Wa 2390/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-24

Izabela Ostrowska po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 24 lutego 2022 r. sprawy ze skargi J. M. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
[...] października 2021 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) postanowieniem...

III OSK 766/21 - Wyrok NSA z 2022-04-12

Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2018 r. sygn. akt IV SA/Wa 590/18 w sprawie ze skargi H.B. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2017 r...
w Warszawie oddalił skargę H.B. (dalej: skarżąca) na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] grudnia 2017 r. w przedmiocie odmowy ustalenia...

III OW 138/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-03

), Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (pkt 1a), starosta (pkt 2) oraz dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (pkt 3). W przypadku pozostałych przedsięwzięć właściwy...
[...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem m. st. Warszawy a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie przez wskazanie organu właściwego w sprawie...

IV SA/Wa 1315/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-04

niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia T. z siedzibą w O. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2021 r., nr [...] w przedmiocie...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2021 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia...

III OSK 176/22 - Wyrok NSA z 2022-02-16

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [...] oraz M. S. od decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2021 r. Nr [...] w przedmiocie...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2021 r. Nr [...], w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia., Jak wskazał...
1   Następne >   +2   +5   11