Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA 3348/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-30

dotyczące nie sporządzenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko jaki przewiduje ustawa Prawo ochrony środowiska. W wyniku modyfikacji wniosku Generalnego Dyrektora...
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62, poz.627 ze zm./ podnosząc równocześnie, ze przepisy tej ustawy nie miały zastosowania w postępowaniu o ustalenie...

IV SA 759/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-07

. ([...]), działający z upoważnienia Wojewody [...] Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa uzgodnił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla obwodnicy miasta A. w ciągu...
społeczeństwa, z czterech wariantów wybrano jeden, który stał się przedmiotem uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska. Został on oceniony jako najbardziej optymalny...

II SAB/Wa 85/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-08-25

od uprawomocnienia się niniejszego wyroku. We wniosku z dnia 30 stycznia 2004 r. W. F. zwrócił się do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska, za pośrednictwem poczty...
starszego specjalisty w [...] Ministerstwa Środowiska., W odpowiedzi na wniosek Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska, pismem z dnia 11 lutego 2004 r., poinformował...

II SA/Łd 1541/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-12-14

odroczenia ustalenia kary pieniężnej za zniszczenie drzew w dniu 23 maja 2002 r. inspektorzy Wydziału Ochrony Środowiska przeprowadzili wizję terenową z udziałem dyrektora Szkoły...
. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. l ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony...

II SA/Wr 2190/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-23

z upoważnienia Starosty Jeleniogórskiego przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w J. G., orzekającej o: odmowie wydania zezwolenia...
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), art. 3 ust. 3 pkt 1, 9 i 13, art. 26 ust. 1, 3 i 6, art. 27 ust. 1, art. 28 ust. 1 i 2 i art. 29 ust...

IV SA 4706/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-29

przekroczenie dopuszczalnych standardów ochrony środowiska., W tej sytuacji powinność Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej stanowiło dokonanie oceny przedłożonego...
i zakończyło się uchyleniem przez Ministra Środowiska rozstrzygnięcia organu I instancji ze wskazaniem, aby przy ponownym rozpatrzeniu sprawy Dyrektor Regionalnego Zarządu...

II SA 3114/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-23

. zasądza od Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych na rzecz skarżącej spółki W. Sp. jawna z siedzibą w [...] kwotę 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów...
postępowania sądowego Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2003 r., Nr [...], Dyrektor Generalny Lasów Państwowych - działając na podstawie art. 28, art. 105, art. 127...

SA/Sz 1586/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-08-27

mimo przedłożenia przez niego zezwolenia Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska, pozwalającego mu na wprowadzenie na polski obszar celny odpadu w postaci bawełnianej odzieży...
, że w przypadku odzieży używanej klasyfikowanej do kodu PCN 6309 posiadanie zezwolenia Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska nie zwalnia z obowiązku uzyskania...

IV SA 4744/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-17

.) Protokolant Karina Jankowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 września 2004r. sprawy ze skargi Towarzystwa [...] w O. na decyzję Ministra Środowiska z dnia...
, iż zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 3. zasądza od Ministra Środowiska na rzecz Towarzystwa [...] w O. 10 (dziesięć...

VI SA/Wa 979/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-27

ww. organu z [...] marca 2004 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] lutego 2003 r. nr [...] o odmowie stwierdzenia...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. G. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] marca 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...
1   Następne >   +2   4