Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

IV SA/Wa 648/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-09

Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego - oddala skargę - Generalny Dyrektor Ochrony...
z [...] sierpnia 2014 r., wydane w postępowaniu wznowieniowym, którym odmówiono uchylenia ostatecznej decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] lutego...

IV SO/Wa 27/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-28

niejawnym sprawy z wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi Stowarzyszenia...
[...] z siedzibą w W. z dnia [...] lutego 2015 r. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanawia: 1. wymierzyć Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska...

IV SO/Wa 46/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-26

wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sprostowanie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 września 2015 r. sygn. akt IV SO/Wa...
46/15 w sprawie z wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w P. o wymierzenie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywy w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. postanawia...

IV SA/Wa 547/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-09

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] grudnia...
2014 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po rozpatrzeniu wniosku M. O. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony...

IV SA/Wa 2590/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-17

wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sprostowanie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 maja 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa...
2590/14 w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. s. k. z siedzibą w K. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] października 2014 r...

IV SA/Wa 2591/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-17

wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sprostowanie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 maja 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa...
2591/14 w sprawie ze skargi Gminy W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...

IV SA/Wa 2589/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-22

wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sprostowanie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 maja 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa...
2589/14 w sprawie ze skargi [...] S.A. z siedzibą we W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia...

IV SA/Wa 2286/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w zakresie punktów 1-4 decyzji w sprawie...
ze skargi '[...]' sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie wydania zezwolenia...

II OSK 2308/13 - Wyrok NSA z 2015-04-22

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną...
te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po rozpoznaniu zażalenia skarżącej...

IV SA/Wa 2428/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-04

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000...
oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] września 2012 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po rozpatrzeniu zażalenia S. C. na postanowienie Regionalnego Dyrektora...
1   Następne >   +2   +5   +10   75