Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

IV SA/Wa 648/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-09

Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego - oddala skargę - Generalny Dyrektor Ochrony...
z [...] sierpnia 2014 r., wydane w postępowaniu wznowieniowym, którym odmówiono uchylenia ostatecznej decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] lutego...

IV SO/Wa 27/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-28

niejawnym sprawy z wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi Stowarzyszenia...
[...] z siedzibą w W. z dnia [...] lutego 2015 r. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanawia: 1. wymierzyć Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska...

IV SO/Wa 46/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-26

wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sprostowanie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 września 2015 r. sygn. akt IV SO/Wa...
46/15 w sprawie z wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w P. o wymierzenie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywy w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. postanawia...

IV SA/Wa 547/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-09

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] grudnia...
2014 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po rozpatrzeniu wniosku M. O. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony...

II OSK 2633/13 - Wyrok NSA z 2015-04-09

. E.B., E. P., W. M., S. S., M. K., P. B., I. L.-M., D.H., J. Z., A. M., E. S., H. B. oraz Z.P..S. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września...
rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz: - [...] z siedzibą w M. kwotę 280 (dwieście...

IV SA/Wa 2590/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-17

wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sprostowanie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 maja 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa...
2590/14 w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. s. k. z siedzibą w K. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] października 2014 r...

IV SA/Wa 2591/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-17

wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sprostowanie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 maja 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa...
2591/14 w sprawie ze skargi Gminy W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...

IV SA/Wa 2589/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-22

wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sprostowanie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 maja 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa...
2589/14 w sprawie ze skargi [...] S.A. z siedzibą we W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia...

IV SA/Wa 2286/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w zakresie punktów 1-4 decyzji w sprawie...
ze skargi '[...]' sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie wydania zezwolenia...

II OSK 2308/13 - Wyrok NSA z 2015-04-22

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną...
te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po rozpoznaniu zażalenia skarżącej...
1   Następne >   +2   +5   +10   75