Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

IV SAB/Wa 144/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-12

. na bezczynność Ministra Środowiska w przedmiocie nierozpoznania zażalenia zobowiązuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do wydania orzeczenia w sprawie zażalenia wniesionego...
w tej sprawie. W oparciu o jej art. 153 ust. 1 pkt 1 dotychczasowe kompetencje ministra właściwego do spraw środowiska przejął Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 1523/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-08

orzeczono na podstawie art. 200 ustawy., Orzekając w sprawie ponownie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uwzględni następstwa procesowe wejścia w życie ustawy z dnia...
. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.)., W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, ustosunkowując się do zarzutów podniesionych we wnioskach...

II SA/Ol 761/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-11-18

. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu, działający z upoważnienia Starosty Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego...
z tym ochronę środowiska. Nadto wskazano, iż Generalna Dyrekcja nie może ponosić odpowiedzialności za działania podejmowane przez inwestorów na nieruchomościach sąsiadujących...

II SA/Łd 371/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-08-13

-ws-0728/3/2007 Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska zwrócił się do Dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Ministerstwie Środowiska z prośbą...
ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadzają generalną zasadę ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Fakt, że w tym czasie, Spółka nie dysponowała pozwoleniem...

II SA/Kr 791/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-04-18

1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (t.j. Dz. U. z 1994 r. nr 49, poz.196 ze zm.), - rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych...
poz. 284), - ustawy z dnia 2.12.1960r. o kolejach (Dz. U. z 1989 r. nr 52 poz. 310), - ustawy z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy...

IV SA/Wa 863/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-08

. Wnioskiem z dnia 3 stycznia 2006r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wystąpił do Wojewody P. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody...
ust.1 pkt 1 ustawy prawo ochrony środowiska należy do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko, w tym na obszary: specjalnej ochrony ptaków 'P.' (kod...

II OSK 821/08 - Wyrok NSA z 2008-09-16

i pełni względem niego w istocie funkcję prejudycjalną (art. 56 ust. 9 ustawy prawo ochrony środowiska) Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia...
Centrum Ochrony [...]), Stowarzyszenia Klub [...],[...] Polska - [...], Stowarzyszenia [...] w B. oraz Ogólnopolskiego Towarzystwa [...] na decyzję Ministra Środowiska...

II OSK 507/08 - Wyrok NSA z 2008-08-05

Protokolant Marcin Sikorski po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2008 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Dróg...
postępowania kasacyjnego od skarżących na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w całości. Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 1986/07 Wojewódzki...

IV SA/Wa 388/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-12

. Prawo ochrony środowiska ( DZ.U. z 2006r Nr 129 poz. 902 ze zm.) zawiadomił najpierw obwieszczeniem z dnia [...] sierpnia 2006r., ( znak [...] ) o zamieszczeniu...
są do krajowego systemu prawa poprzez przepisy ustawy - Prawo ochrony środowiska. W myśl art. 49 ust.1 tej ustawy wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji...

IV SA/Wa 2337/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-29

rozpoznania wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] lipca 2005 roku - uzupełnionego w dniu [...] listopada 2005 roku., Od decyzji tej odwołania...
ludzi, natomiast w rozdziale 15 opisano przewidywane środki ochrony środowiska. Informacje o obiektach budowlanych i urządzeniach związanych z planowanym przedsięwzięciem...
1   Następne >   +2   +5   +10   15