Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wa 2978/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-01

postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2017 r. znak [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej organ) po rozpatrzeniu wniosku P. K. (dalej skarżący) o ponowne...
rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2017 r., znak: [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie...

IV SAB/Wa 373/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-19

Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia odwołania I. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
do rozpoznania odwołania Klubu [...] z siedzibą w [...] od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z [...] lutego 2017 r. nr [...]; II. stwierdza, że Generalny...

IV SA/Wa 251/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-26

Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia skargi I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Generalnego Dyrektora...
z [...] września 2017 r. nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (zwany dalej GDOŚ) utrzymał w mocy postanowienie własne z [...] kwietnia 2017 r...

II OSK 504/16 - Postanowienie NSA z 2018-02-07

wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o sprostowanie oczywistej omyłki w sentencji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2017 r., sygn. akt II...
OSK 504/16 wydanego w sprawie ze skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada...

II SA/Wa 932/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-20

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. z dnia [...] lutego 2018 r.; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego J. L. kwotę 200 zł...
(słownie: dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] kwietnia 2018 r., nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej...

IV SA/Wa 1509/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-16

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza...
od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego Stowarzyszenia [...] z siedzibą w [...] kwotę 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów...

IV SA/Wa 1729/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2017r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę. UZASASNIENIE...
, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr [...], z [...] maja 2017 r., wydanym na podstawie art. 58 § 1 i art. 59 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...

IV SA/Wa 1628/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2017r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę. Generalny...
Środowiska we [...] z [...] czerwca 2015 r. znak: [...], uchylił zaskarżone postanowienie., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w uzasadnieniu postanowienia wskazał...

IV SA/Wa 488/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-06

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia oddala skargę. Zaskarżonym...
postanowieniem z dnia [...] października 2017 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po rozpoznaniu zażalenia z dnia [...] września 2017 r. wniesionego przez Prezydenta...

IV SA/Wa 51/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-26

w [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia uchyla...
decyzją') Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej 'GDOŚ'), po rozpatrzeniu odwołań wniesionych przez: 1) A. G. oraz 2) Stowarzyszenie '[...]' (dalej 'Stowarzyszenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   75