Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

IV SA/Wa 2857/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-01

w [...] na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] września 2019 r., znak [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania 1...
. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz strony skarżącej [...] z siedzibą w [...] kwotę 597 (pięćset...

II OSK 3781/18 - Wyrok NSA z 2020-01-29

. akt IV SA/Wa 1628/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę [...] sp. z o.o. we W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia...
na postanowienie RDOŚ we W. z [...] lutego 2017 r., zatem organem właściwym do rozpatrzenia tego wniosku był Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W związku z powyższym zaskarżone...

IV SAB/Wa 408/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-08

SAB/Wa 466/18 zobowiązał Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do rozpatrzenia odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z [...] grudnia...
wyrokiem, stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądził...

II OSK 3466/18 - Wyrok NSA z 2020-01-14

.) po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie...
. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie na rzecz J. K. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego...

IV SA/Wa 2417/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-12

od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącej J. K. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Zaskarżonym do Wojewódzkiego Sądu...
2009 r., nr [...], Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego...

IV SA/Wa 2785/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-06

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania 1. uchyla zaskarżone...
postanowienie; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego Stowarzyszenia [...] z siedzibą w [...] kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt...

II SA/Bd 560/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-07-20

ochrony środowiska oraz Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska przysługują prawa strony w postępowaniu administracyjnym lub postępowaniu przed sądem administracyjnym...
uprawnionym do podejmowania działań w oparciu o treść art. 76 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku był Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Zgodnie z ugruntowanym...

IV SAB/Wa 1346/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-09

prowadzenia postępowania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia odwołań I. zobowiązuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do rozpatrzenia...
z aktami administracyjnymi sprawy; II. stwierdza, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dopuścił się przewlekłości w prowadzeniu postępowania administracyjnego; III...

IV SA/Wa 3262/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

. decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zwrócili się: J. i B. S., J. B., M. i J. F.. W piśmie z dnia [...] lipca 2017 r., wnioskujący wskazali numery działek...
. P., J. i J. J., A. K. oraz B. W.., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismami z dnia [...] września 2017 r. oraz [...] września 2017 r. wezwał wnioskujących...

II OSK 1483/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-28

w dniu 28 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku...
) uchylił zaskarżone postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] września 2017 r. w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny...
1   Następne >   +2   +5   +10   58