Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Wa 1353/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-15

.), Protokolant specjalista Monika Gieroń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi G. W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2018 r., 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego G. W. kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych...

II OSK 3070/17 - Wyrok NSA z 2019-10-23

[...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań...
naprawione w toku postępowania przed Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Analiza zgromadzonego w trakcie postępowania przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 2718/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-22

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2018 r., nr. [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
oraz poprzedzające je postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2017 r., znak [...]; 2. umarza postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności...

IV SA/Wa 2328/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

w [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwolnienia na odstępstwo od zakazów oddala skargę...
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją nr [...], z [...] kwietnia 2017 r., wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...

II OSK 1534/18 - Wyrok NSA z 2019-06-28

po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku...
. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zezwolenia na odstępstwo od zakazów 1. uchyla zaskarżony wyrok...

II OSK 2199/17 - Wyrok NSA z 2019-04-03

w sprawie ze skargi W. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2016 r...
Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A. sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (dalej jako 'Spółka') na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

II OSK 1245/17 - Wyrok NSA z 2019-04-03

z [...] listopada 2015 r., którym Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził w części (w zakresie punktu 1 i 3) nieważność postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony...
2016 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska poinformował Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem...

II OSK 2121/18 - Wyrok NSA z 2019-09-19

.) po rozpoznaniu w dniu 19 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (organ drugiej instancji) z [...] stycznia 2017 r., nr [...], w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia...

IV SA/Wa 2360/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-15

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. M. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji...
Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2019 r., utrzymującą w mocy decyzję tego organu...

IV SA/Wa 271/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-08

postanowieniem z dnia [...] grudnia 2018 r nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po ponownym rozpatrzeniu sprawy rozstrzygniętej postanowieniem Generalnego Dyrektora...
Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej RDOŚ) w [...] w dniu [...] czerwca 2018 r. zwrócił się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1b...
1   Następne >   +2   +5   +10   59