Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 1398/85 - Wyrok NSA z 1986-03-12

, jednakże kara dotyczy emisji pochodzącej tylko z dwóch komór. Jak wynika z wyjaśnień przekazanych na żądanie organu odwoławczego przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska...
, zasad i trybu wymierzania i ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska /Dz.U. nr 24 poz. 99 ze zm./ - jako nie mające podstaw w przepisach...

III SA 1313/85 - Wyrok NSA z 1986-04-09

kary pieniężnej za wycięcie drzew i krzewów. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego w Rz. powołując się na art. 110 ust...
w takich wypadkach zezwolenia właściwego organu administracji państwowej /art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska - Dz.U. nr 3 poz. 6...

III ARN 5/86 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1986-12-31

, uchyla zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym, zobowiązuje dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska (...) Urzędu Wojewódzkiego (...) do wydania decyzji w przedmiocie...
się do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Wojewódzkiego w N.S. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wody ze źródła na gruncie...

III ARN 13/86 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1986-12-31

. 229 ze zm./ obiekty budowlane winny być wznoszone w sposób zapewniający ochronę ludzi i mienia, środowiska, niezbędne warunki zdrowotne oraz ochronę uzasadnionych interesów...
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego (...) Urzędu Wojewódzkiego (...) w przedmiocie pozwolenia...

II SA 2245/85 - Wyrok NSA z 1986-02-14

dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 1985 r. w przedmiocie ustalenia stałej opłaty rocznej z tytułu...
przedawnienie tego zobowiązania za 3 lata /art. 118 Kc/. W uzasadnieniu decyzji Naczelnik powołał się na art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o ochronie...