Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 89/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-03

podziela również Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W piśmie skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdził m. in.: 'Generalny Inspektor prezentuje...
konkursowej, powierzył pełnienie obowiązków dyrektorów samorządowych placówek oświatowych, z powołaniem się na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych...

I SA/Ka 1735/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-11-07

obowiązującego prawa uważany za przywóz odpadu i dopuszczalny jedynie za zezwoleniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska /art. 43 ust. 2 ustawy o odpadach/, przy czym...
Inspektora Ochrony Środowiska na import odpadów wydano przedstawioną na wstępie decyzję pierwszoinstancyjną, która zaskarżona została odwołaniem., Odnosząc się zatem...

III SA 548/02 - Wyrok NSA z 2002-06-12

związanych, służących bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony środowiska w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody, z wyjątkiem podatku leśnego obliczanego według...
Fakt, że wprowadzeniu szczególnej subwencji, o której mowa w art. 14 ust. 13a ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody /Dz.U. nr 114 poz. 492 ze zm...

IV SA 1055/00 - Wyrok NSA z 2002-02-12

. z dnia 19 maja 2000 r. (...),, 2/ odwołanie skarżącego do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 29 maja 2000 r.,, 3/ decyzję Dyrektora Generalnego Lasów...
. 414 ze zm./ oraz z naruszeniem art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U. nr 16 poz. 78 ze zm./, zgodnie z którym wydanie...