Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II OW 40/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-27

sędziego Maciej Stojek po rozpoznaniu w dniu 27 października 2010 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w O. w przedmiocie organu właściwego...

IV SAB/Wa 207/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-05

ze skargi K. L. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia I. zobowiązuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy. II. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego K. L. kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem...

IV SAB/Wa 71/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-28

niejawnym sprawy ze skargi W. F. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2...
. zasądzić od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska kwotę 100 (sto) złotych na rzecz skarżącej, tytułem zwrotu kosztów postępowania. Pismem z dnia [...] września 2009 r...

IV SO/Wa 9/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-26

niejawnym wniosku T. P. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie w terminie skargi T. P. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony...
Środowiska z dnia [...] stycznia 2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: - wymierzyć Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska...

IV SO/Wa 45/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-11

niejawnym sprawy z wniosku Z. O. i J. Z. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skarg Z. O. i J. Z. na decyzję Generalnego...
Wschodniej Obwodnicy W. na odcinku od węzła 'M.' do węzła 'L.' wymierzyć Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywnę w wysokości 1000 (tysiąc) złotych. W dniu 5...

IV SO/Wa 39/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-08

z wniosku W. M. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie Sądowi skargi W. M. wraz z odpowiedzią na skargę i aktami...
administracyjnymi postanawia: - wymierzyć Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywnę w wysokości 1000 (tysiąc) złotych. Skarżąca - W. M. złożyła do Wojewódzkiego Sądu...

IV SO/Wa 18/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-06

niejawnym sprawy z wniosku R. M. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska na podstawie art. 55 § 1 - Prawo o postępowaniu przed sądami...
administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia postanawia: - wymierzyć Generalnemu...

II OZ 738/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-29

zażalenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2010 r., sygn. akt IV SO/Wa 9/10...
w zakresie zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie z wniosku T. P. o wymierzenie grzywny Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za nieprzekazanie w terminie skargi T. P...

IV SA/Wa 1660/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-25

. i Miasta P. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację...
przedsięwzięcia - oddala skargi - Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzją z dnia [...] czerwca 2009 r. Nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...

IV SA/Wa 1532/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-30

Administracyjnego postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2010 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w O. z dnia...
inwestycji nie znajdują zastosowania odstępstwa od zakazu, wymienione w § 4 ust. 5 tego rozporządzenia. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podkreślił, Sygn. akt IV SA...
1   Następne >   +2   +5   +10   47