Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 1500/15 - Wyrok NSA z 2017-02-23

kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 marca 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 2294/14 w sprawie...
ze skargi J. Ż. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...

II OSK 186/16 - Wyrok NSA z 2017-09-29

ze skargi Stowarzyszenia '[...]' z siedzibą w Warszawie na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia...
Stowarzyszenia '[...]' na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...]2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, oddalił...

IV SA/Wa 945/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-07

i utrzymane nim w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z [...] listopada 2016 r. znak: [...] II. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
rzecz skarżącego P. K. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem...

IV SAB/Wa 363/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-30

Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji 1. umarza postępowanie w przedmiocie zobowiązania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
do rozpatrzenia z urzędu sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...]; 2. stwierdza, że prowadząc...

II OSK 2186/15 - Wyrok NSA z 2017-04-28

skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 321/15...
w sprawie ze skargi A. P. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 listopada 2014 r. nr ... w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1. oddala...

IV SA/Wa 1232/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-02

w [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2016 roku, numer [...] w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny...
oddziaływania na środowisko postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2016...

IV SA/Wa 2167/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-11

postanowieniem z [...] znak [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy skierowane do A. N. (określanej dalej jako skarżąca) postanowienie Generalnego Dyrektora...
Środowiska w [...] z dnia [...] 2012 r., znak: [...], W uzasadnieniu przedstawiono następujący stan sprawy., A. N. złożyła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

II OSK 84/16 - Wyrok NSA z 2017-09-13

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2014 r. i do ostatecznego rozstrzygnięcia prowadzonej przez Starostę sprawy pozwolenia na zmianę pokrycia...
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia oraz decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2014 r. powinny jednoznacznie wynikać uwarunkowania...

II OW 105/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-07

, po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] lipca 2017 r...
. nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Poznaniu przez wskazanie organu...

IV SA/Wa 198/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-03

od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Generalny Dyrektor...
[...] Parku Krajobrazowego wniósł do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniosek o stwierdzenie nieważności wskazanego postanowienia. W wyniku powyższego Generalny...
1   Następne >   +2   +5   +10   86