Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II OSK 470/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie od postanowienia zawartego w punkcie I. wyroku Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 listopada 2012 roku, sygn. akt II SA/Kr 1173/12 o odrzuceniu skargi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie na decyzję...

II OSK 269/12 - Wyrok NSA z 2013-05-28

Przyrodników z siedzibą w Świebodzinie na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia...
skargę Klubu Przyrodników z siedzibą w Świebodzinie na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011r. nr [...] w przedmiocie odmowy...

IV SAB/Wa 66/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-02

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku oddala skargę Pismem z dnia 6 marca 2013 r. H.Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Warszawie skargę na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej Regionalnego Dyrektora...

IV SA/Wa 849/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-14

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji I. uchyla zaskarżone postanowienie...
nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; III. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego O. z siedzibą w M. kwotę 100...

II OSK 479/12 - Wyrok NSA z 2013-06-13

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2011 r. sygn. akt IV SA/Wa 1341/11 w sprawie...
ze skargi S.W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji...

IV SA/Wa 940/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-01

sierpnia 2013 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O. w przedmiocie wymierzenia grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za niewykonanie wyroku sygn...
IV SA/Wa 940/13 w ten sposób, że w sentencji postanowienia oraz w jego uzasadnieniu w miejsce słów 'na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie...

IV SA/Wa 553/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-19

w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację...
oraz ponownej analizie zgromadzonego materiału dowodowego, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt...

IV SA/Wa 1532/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-15

wyrokiem z dnia 29 stycznia 2013 r. sygn. akt II OSK 1775/11 oddalił skargę kasacyjną Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od opisanego wyroku Wojewódzkiego Sądu...
rozporządzenia., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po ponownym rozpatrzeniu zażalenia M. S. postanowieniem z dnia [...] maja 2013 r. po raz drugi utrzymał w mocy...

II SA/Kr 641/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-07-05

do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, postanowieniem z dnia 27 lipca 2012 roku, znak: [....] , uchylił zaskarżone postanowienie...
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prawomocnym postanowieniem z dnia 27 lipca 2012 r. uchylił ww. postanowienie...

IV SA/Wa 1153/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-12

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżone postanowienie...
wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; III. zasądza na rzecz skarżących D. O. i R. O. od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska solidarnie kwotę 357...
1   Następne >   +2   +5   +10   98