Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 2794/03 - Wyrok NSA z 2003-11-14

niejawnych, dyrektor parku wydał decyzję (...) z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie powołania i ustalenia sposobu działania w M. Parku Narodowym stanowiska do spraw ochrony...
, jako przesłanki wydania odmownej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi Edwarda H. na decyzję Ministra Środowiska (...) w przedmiocie odmowy...

IV SA 1015/02 - Wyrok NSA z 2003-10-27

Administracyjny, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Gminy Ż.-W. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 stycznia 2002 r. (...) w przedmiocie zgody na lokalizację...
stacji tankowania gazem - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Generalny Dyrektor Dróg Publicznych w trybie art. 127 par. 3 Kpa orzekł o uchyleniu własnej decyzji z dnia 28...

II SA/Po 110/03 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-11-13

Architektury Urzędu Miejskiego w K. poinformował 'A.' SA w K., że stosownie do art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. nr 62 poz. 627...
. 46 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. nr 62 poz. 627 ze zm. - dalej Prawo ochrony środowiska/ i Uchwały nr 626 z dnia 23...

SA/Bd 201/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-02-18

lub współposiadaczach., W dniu 16 lipca 1999 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych reprezentowanym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa G., a Rejonowym Zarządem...
do ponownego rozpatrzenia., W uzasadnieniu skargi wskazano, że dnia 16.07.1999 r. Rejonowy Zarząd Infrastruktury zawarł z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, reprezentowanym...

IV SA 2127/00 - Wyrok NSA z 2003-01-17

, powinna być uzgodniona z wojewódzkim inspektorem sanitarnym. Organ poprzestał jedynie na opinii Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych., Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
nieruchomość straci na atrakcyjności z uwagi na hałas i zanieczyszczenia. Wobec tego konieczne jest zapewnienie ochrony interesów skarżącej poprzez wykup przez inwestora...