Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

IV SA/Wa 2319/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-26

przyrodniczej oraz harmonogram realizacji działań. Uzgodnienia dokonywano w myśl art. 48 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz...
skuteczności podjętych działań; zgodnie z art. 56 ust. 4 pkt 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska kompensacja zostanie ustalona w decyzji kończącej postępowanie w sprawie...

VII SA/Wa 1654/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-26

do przywrócenia środowiska do stanu właściwego w trybie art. 362 ustawy Prawo ochrony środowiska., W uzasadnieniu decyzji Minister Środowiska podał, iż w związku z uchyleniem pkt 2...
[...] - [...]' zasięgnięto opinii organów ochrony środowiska odnośnie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko., Starosta Powiatu [...] (postanowieniem z dnia...

II OSK 1518/06 - Wyrok NSA z 2007-11-15

[...], nr [...], opartą o przepis art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych...
Departamentu Prawnego Ministerstwa Skarbu Państwa, wyrażone w piśmie z dnia [...] grudnia 2004 r., i Dyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwa Środowiska...

II SA/Kr 895/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-06-11

. U. Nr 92 poz. 880 ze zm.) i nie mają wpływu na przedmiotowe rozstrzygnięcie. Ponadto kwestie związane z ochroną środowiska wyjaśnione zostały w sporządzonym raporcie...
przestrzennym uzyskano wymagane prawem uzgodnienia i opinie. Decyzja organu I instancji została poprzedzona:, - postanowieniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych...

II OSK 1433/06 - Wyrok NSA z 2007-11-13

stwierdził, iż [...] S.A. jest następcą prawnym Spółki A. W ocenie organu, zgodnie z zamieszczoną na stronach internetowych Ministra Środowiska opinii p.o. Dyrektora...
Departamentu Prawnego Ministerstwa Skarbu Państwa stanowiącą załącznik do stanowiska Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwa Środowiska, przejście...

IV SA/Wa 602/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-20

. C. na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia (...) stycznia 2006 r. nr (...) w przedmiocie lokalizacji drogi krajowej - oddala skargi - Generalny Dyrektor Dróg...
z dnia 18.05.2005r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954). inwestor w dniu 03.08.2005r. wystąpił o stosowanie...

II SA/Wr 306/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-11-27

i określa jego zakres po zasięgnięciu opinii (ust. 3):, 1) organu ochrony środowiska oraz organu, o którym mowa w art. 57,, 2) wojewody, a na obszarach morskich dyrektora...
je decyzji) interes prawny może mieć nie tylko podmiot podejmujący realizację przedsięwzięcia (art. 46a ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska), ale również osoby trzecie...

II SA/Wr 674/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-03-06

Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ś. przeprowadzili wizję w terenie, w trakcie której stwierdzono m.in. usunięcie bez zezwolenia dwóch żywych pni /o obwodach...
, po czym pracownicy Referatu Ochrony Środowiska niezwłocznie skontaktowali się telefonicznie z przedstawicielem Spółdzielni Mieszkaniowej, odpowiedzialnym za administrację...

IV SA/Wa 98/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-16

sprawy Minister Środowiska przyznał, że Gmina faktycznie nie była informowana o skierowaniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wniosku do Ministra Środowiska...
par.1 pkt 1 kpa utrzymał w mocy decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] maja 2003 r. stwierdzającą wygaśnięcie w części decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów...

II SA/Rz 600/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-11-21

jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, który realizuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w skład której wchodzą...
oddziały w województwach. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych może upoważnić pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do załatwiania określonych spraw...
1   Następne >   +2   +5   +10   12