Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

IV SA/Wa 1326/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-28

. z siedzibą w S. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji o środowisku...
- oddala skargę - Pismem z dnia [...] lutego 2011 r. Stowarzyszanie Klub P. zwróciło się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o udostępnienie informacji...

IV SAB/Wa 114/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-13

prowadzonego postępowania administracyjnego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania odwołania 1. zobowiązuje Generalnego Dyrektora Ochrony...
. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego I. M. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania...

II SA/Ol 675/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-09-30

niejawnym sprawy ze skargi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 6 czerwca 2011 r...
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia., W złożonej na to postanowienie skardze Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zarzucił, że Kolegium...

II OSK 2390/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-07

o odrzuceniu skargi Stowarzyszenia O. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2010 r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
O. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2010 r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego., W uzasadnieniu Sąd...

IV SA/Wa 2136/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-21

, iż zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku; 3. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego P. Z. kwotę 200...
(dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Decyzją z dnia [...] października 2010r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po rozpatrzeniu wniosku W. P. i P...

IV SAB/Wa 130/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-07

. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania odwołania p o s t a n a w i a 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącemu W. M. kwotę 100 (sto...
w Warszawie skargę na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w rozpatrzeniu odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska [...] z dnia...

IV SAB/Wa 138/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-14

sprawy ze skargi F. G. i J. G. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia postanawia: - odrzucić skargę. J. i F. G. w skardze...
Środowiska w L. z dnia [...] czerwca 2009 r. znak: [...], zawarli zarzut bezczynności Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w rozpoznaniu przedmiotowego zażalenia...

II OSK 475/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-16

Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2009 r...
. sygn. akt IV SA/Wa 667/09 w sprawie ze skargi D.B. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2009 r., nr [...] w przedmiocie...

IV SA/Wa 752/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-26

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia O. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2010 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą...

IV SA/Wa 422/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-20

., M. J., A. S. i T. G. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2011 r. Nr [...] w przedmiocie : środowiskowych uwarunkowań zgody...
. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2011r. nr [...], którą uchylono do ponownego rozpoznania decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony...
1   Następne >   +2   +5   +10   59