Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 1424-1425/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1991-12-04

' oraz art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o opłacie skarbowej uznała, iż podstawę obliczenia opłaty od czynności cywilnoprawnych stanowi wartość świadczeń dzierżawcy ponoszonych...
skarbowej powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a opłatę skarbową wpłaca się w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku jej uiszczenia., Zdaniem Izby...