Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 177/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-04-14

[...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącego kwotę 3273 zł (trzy tysiące dwieście...
zabezpieczenia należności Gminy [...] z tytułu rozłożonej na raty opłaty adiacenckiej przez ustanowienie hipoteki i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy...

II SA/Go 955/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-01-26

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. 1. Decyzją z dnia [...] czerwca 2021 r., nr [...], Wójt Gminy...
w pkt 1 ustalił M.P. opłatę adiacencką w wysokości 41.930,40 zł w związku ze wzrostem wartości nieruchomości wskutek podziału działki oznaczonej numerem [...] położonej...

II SA/Kr 1287/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-09

Prezydenta Miasta O. z dnia 20 kwietnia 2021 r., nr [...], w której ustalono dla Państwa J. i Z. S. jednorazową opłatę adiacencką, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...
się podstawą wyliczeń opłaty adiacenckiej, nie istniała w tym miejscu droga, i dopiero realizacja tej inwestycji dała możliwość podłączenia nieruchomości do wybudowanej...

I SA/Po 312/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-25

[...] lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. W dniu [...] marca 2021 r. H. P. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego z [...] lutego 2021 r. nr [...], utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta [...] z [...] grudnia 2020 r. nr [...] ustalającą opłatę adiacencką., Powyższa...

II SA/Lu 51/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-01

. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały. Wojewoda L. w skardze do Wojewódzkiego Sądu...
i Gminy uchwałą nr [...] z [...] r. ustaliła stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu różnicy wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury...

I OSK 604/19 - Wyrok NSA z 2022-01-12

opłaty adiacenckiej, a następnie wskazał, że decyzją z dnia [...] lipca 2012 r. Burmistrz N. zatwierdził podział nieruchomości położonej w N., oznaczonej...
2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej geodezyjnego podziału ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 179...

II SA/Łd 32/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-06

roku sprawy ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. B.A. Decyzją z dnia [...] r...
.) w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie gminy K. i uchwałą Nr [...] Rady Miejskiej w K. z dnia 3 grudnia 2007 r. (Dz. U. Woj. [...] Nr 7, poz...

II SA/Bk 864/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-01-18

. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] października 2021 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę Zaskarżoną...
[...], którą ustalono R. K. (dalej powoływanemu jako 'Skarżący') opłatę adiacencką w wysokości 3517,20 zł z tytułu wzrostu wartości należącej do niego nieruchomości...

II SA/Bk 114/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-24

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2...
A. C. opłatę adiacencką z tytułu podłączenia do urządzeń infrastruktury technicznej., Decyzje wydano w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Zawiadomieniem...

I SA/Po 999/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-03

Odwoławczego z dnia [...] września 2021 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. Prezydent Miasta [...] decyzją z dnia [...] czerwca 2021 r...
. zobowiązał M. i M. C. do uiszczenia opłaty adiacenckiej w kwocie [...]zł. Opłata naliczona została z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałych w wyniku podziału...
1   Następne >   +2   6