Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 432/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-20

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia [...] 2021 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę w całości. Decyzją...
. (Nr [...]), w której orzeczono: 1 ustalić opłatę adiacencką K. i M. K. właścicielom nieruchomości położonej w O. obr. L. przy ul. B. oznaczonej w ewidencji gruntów, w dniu stworzenia warunków...

II SA/Łd 785/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-12-21

w Łodzi z dnia 23 lutego 2022 r. nr SKO-4160.33.2022 w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Łodzi...
ustalającą opłatę adiacencką w wysokości 67.620, 00 zł z obowiązkiem jej zapłaty na rzecz gminy Miasto Łódź przez W. C., właściciela nieruchomości położonej w Ł. przy ul...

II SA/Łd 343/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-28

A.A. i J.A., utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 4 listopada 2021 r., nr 182/2021 w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku...
z dnia 4 listopada 2021 r., nr 182/2021 ustalił opłatę adiacencką z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. [...] dla A. i J.A., właścicieli nieruchomości położonej w P...

I SA/Po 955/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] września 2021 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
ustalenia opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] roku nr [...]; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium...

I SA/Po 928/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-12

Odwoławczego [...] z dnia [...] września 2021 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy...
. nr [...], utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy [...] z [...] marca 2021 r. nr [...] ustalającą opłatę adiacencką., Powyższa skarga została wywiedziona na tle stanu faktycznego...

I SA/Wa 576/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-07

Odwoławczego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2022 r. nr KOA/1881/Ac/19 w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] stycznia 2022r...
., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...], dalej 'SKO', utrzymało w mocy decyzję Burmistrza [...] z [...]kwietnia 2019 r. nr [...], znak: [...]. o ustaleniu opłaty adiacenckiej...

I SA/Wa 2540/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] sierpnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z 11 sierpnia 2021...
GiGN.3134.1.18.2019.TW:, 1) w pkt 1 - ustalającej opłatę adiacencką w wysokości 7.406,40 zł na rzecz Gminy Miasta J. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - na skutek...

I SA/Po 954/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-12

Odwoławczego [...] z dnia [...] września 2021 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy...
. nr [...], utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy [...] z [...] marca 2021 r. nr [...] ustalającą opłatę adiacencką., Powyższa skarga została wywiedziona na tle stanu...

II SA/Bk 643/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-11-08

. E. Sz. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...]lipca 2022 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej oddala skargę...
U podstaw zaskarżonego rozstrzygnięcia legły następujące ustalenia:, Prezydent Miasta B. decyzją z dnia [...] maja 2022 r. nr [...] ustalił opłatę adiacencką na kwotę 1.113 zł...

II SA/Bd 1411/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-04-06

[...] sierpnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżących B...
. nr [...] Wójt Gminy R. ustalił wobec skarżących B. M. i K. M. opłatę adiacencką w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w Wałyczu przy ul...
1   Następne >   +2   +5   +10   21