Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1483/06 - Wyrok NSA z 2007-11-07

Odwoławczego w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
[...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej. W wyroku tym Sąd jednocześnie orzekł, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu i zasądził od organu na rzecz skarżącej Spółki zwrot kosztów...

I OSK 932/06 - Wyrok NSA z 2007-05-24

Odwoławczego w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
w ewidencji gruntów obręb [...] ark. 26 działka nr 3129/28 - opłatę adiacencką w wysokości 129.911,00 zł. Opłata ta została nałożona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości...

I SA/Wa 955/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-22

w W. z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją z dnia [...] marca 2007 r...
. nr [...] orzekającej o ustaleniu opłaty adiacenckiej w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: [...] z obrębu...

II SA/Sz 112/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-05-30

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] r. Znak: [...], II...
.,Nr [...] w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 129, poz. 2492), ustalił H. i W. B. oraz M. i R. B. opłatę...

VIII SA/Wa 182/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-09

w R. z dnia [...]października 2006 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] sierpnia 2006 r., nr [...] Prezydent Miasta...
. nr [...], [...] o łącznej powierzchni [...] m2 opłatę adiacencką, stanowiącą 50% różnicy między wartością jaka nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury...

I SA/Wa 844/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-19

1) ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić jedynie w terminie 3 lat od dnia w którym decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości stała się ostateczna; 2) za datę...
ustalenia opłaty adiacenckiej nalezy uznać datę doręczenia stronie decyzji organu I instancji (czyli terminu jej wejścia do obiegu prawnego) a nie datę sporzadzenia...

VIII SA/Wa 181/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-09

w R. z dnia [...] października 2006 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] sierpnia 2006 r., nr [...] Prezydent...
. nr [...],[...],[...],[...],[...],[...] o łącznej powierzchni [...] m2 opłatę adiacencką, stanowiącą 50% różnicy między wartością jaka nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń...

VIII SA/Wa 180/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-09

w R. z dnia [...] października 2006 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] sierpnia 2006 r., nr [...] Prezydent Miasta...
. nr [...], [...] o łącznej powierzchni [...]m2 opłatę adiacencką, stanowiącą 50% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury...

VIII SA/Wa 179/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-09

w R. z dnia [...] października 2006 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] sierpnia 2006 r., nr [...]Prezydent Miasta...
. nr [...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...]o łącznej powierzchni [...] m2 opłatę adiacencką, stanowiącą 50...

III SA/Po 715/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-11-29

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
procentowej opłaty adiacenckiej oraz stosownie do art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm...
1   Następne >   +2   +5   +10   24