Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA 2964/01 - Wyrok NSA z 2003-06-25

Odwoławczego w Radomiu z dnia 9 października 2001 r. Nr SKO/PL/1053/01 w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Zarządu Miasta R...
. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w R. przy ul. [...] w związku z jej podziałem, utrzymało tę decyzję w mocy...

I SA 2293/02 - Wyrok NSA z 2003-01-14

[...] sierpnia 2002 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w P. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej oddala skargę Rozstrzygnięciem...
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania kanalizacji na terenie P. i B. W uzasadnieniu stwierdzono, że uchwała ta została podjęta...

II SA/Gd 1831/02 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 2003-02-18

./ na decyzję organu odwoławczego w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem. Naczelny Sąd Administracyjny...
. z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 ze zm./ do wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej...

II SA/Kr 2208/03 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-11-18

uczestniczą w finansowaniu inwestycji w formie opłaty adiacenckiej, uregulowanej przez art. 144 ustawy o gospodarce nieruchomościami i dla tych celów zaskarżona uchwała...
na temat obowiązków wykonawcy gminnej sieci sanitarnej, ani na temat - opłat adiacenckich., Równocześnie brak powodów dla zakwestionowania twierdzenia Miasta...

III SA 1226/02 - Wyrok NSA z 2003-10-28

wskazujących na odpłatny charakter zbycia a mianowicie: umorzenie zobowiązań wynikających z opłat adiacenckich, zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sporządzenia...
dokumentacji dotyczącej infrastruktury przechodzącej na własność gminy zwolnienie z obowiązku wniesienia opłat za podział nieruchomości, zwolnienie z opłat pobieranych...