Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Po 336/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-05-29

do uiszczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem tego urządzenia /art. 144 i art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r...
ze skargi Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. 29 grudnia 1999 r. (...) opłaty adiacenckiej - uchyla zaskarżoną decyzję; (...). Dwiema decyzjami z dnia 26 października...

III SA 2622/00 - Wyrok NSA z 2001-05-16

z udziałem finansowego wkładu mieszkańców na zasadach i w wysokości ustalanej w formie opłat adiacenckich. Powołując się na art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r...
uczestniczą w kosztach budowy infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Na podstawie art. 146 ust. 2 tej ustawy rada gminy ustala...