Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 518/11 - Wyrok NSA z 2012-04-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem...
[...] kwietnia 2010 r. nr [...] oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. z dnia [....] stycznia 2010 r. o ustaleniu opłaty adiacenckiej., W uzasadnieniu...

II SA/Sz 1325/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-03-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją z dnia [...]r. Burmistrz ustalił W. M. opłatę adiacencką...
działki nr [...] o powierzchni [...] ha, położonej w obrębie ewidencyjnym [...] na działki o numerach [...]oraz [...]. Wymieniona opłata adiacencką ustalona została w oparciu...

II SA/Sz 1360/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-03-21

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Wójt Gminy, decyzją z dnia [...] , zatwierdził projekt podziału działki...
o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej nr [...], położonej w obrębie...

II SA/Kr 17/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-16

. z dnia 18 października 2011 r. nr [....] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. skargę oddala; II. zasądza od Skarbu Państwa - Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
udzielonej pomocy prawnej z urzędu. Decyzją z dnia [...] lipca 2011 r., nr [...], Burmistrz Miasta C. orzekł o ustaleniu opłaty adiacenckiej w wysokości 3.948 zł z tytułu...

II SA/Po 834/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-11-09

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] lipca 2012 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza...
: 'spółka A') decyzję Dyrektora Zarządu X w P. (dalej: '[...]'[organ]) z dnia [...] 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Bd 701/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-10-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja...
. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 ze zm.), dalej: ugn, Uchwały Rady Gminy Nr [...] z dnia [...]2003 r. w sprawie ustalenia opłat adiacenckich, oraz art. 104 ustawy z dnia 14...

I SA/Wa 127/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-01

. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. I. Stan sprawy...
[...] października 2011 r. nr [...] o ustaleniu opłaty adiacenckiej w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej na terenie dzielnicy [...] przy ul...

II SA/Bk 129/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-04-26

.' w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej - oddala skargę.- U podstaw podjętego...
nieruchomości oznaczonej nr geod. [...] położonej w S., opłatę adiacencką w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem tej działki...

II SA/Ol 827/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia 10 kwietnia 2012r. Wójt Gminy G., ustalił...
opłatę adiacencką w wysokości 4.352,00 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości '[...]', na skutek jej podziału, na rzecz Gminy G., należną od J.B. i A.B....

II SA/Ol 825/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-04

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie opłaty adiacenckiej - oddala skargę. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi...
Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika, że decyzją z dnia '[...]' Wójt Gminy '[...]' ustalił opłatę adiacencką w wysokości '[...]' z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   56