Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 496/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-12-03

., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącego E.B. kwotę 763...
. 104 k.p.a. oraz § 1 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2017 r., Nr XXVI/217/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj...

II SA/Po 621/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-15

ze skargi S. G. i D. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] [...] marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Dyrektor Zarządu...
Geodezji i Katastru Miejskiego [...], decyzją z dnia [...] listopada 2018 r., nr [...], ustalił opłatę adiacencką w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości...

I OSK 2092/18 - Wyrok NSA z 2020-03-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 2 (drugim...
. [...] [...], opłatę adiacencką w wysokości 4 431,00 zł w związku ze stworzeniem warunków do podłączenia tej nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej - sieci...

I OSK 2225/18 - Wyrok NSA z 2020-12-18

. nr [...], [...], [...], [...] i [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z 14 lutego 2018 r. sygn...
. o nr.: [...], [...], [...], [...] i [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej, na podstawie art. 145 § pkt 1 lit. a) i c) oraz art. 135 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...

I OSK 1416/19 - Wyrok NSA z 2020-12-18

. nr [...], [...], [...], [...] i [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z 14 lutego 2018 r. sygn...
. o nr.: [...], [...], [...],[...] i [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej, na podstawie art. 145 § pkt 1 lit. a) i c) oraz art. 135 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...

I SA/Wa 105/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-05

[...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] (dalej: SKO/organ) działając na podstawie art. 138...
[...] października 2019r., znak: [...] ustalającej opłatę adiacencką w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr [...], położonej...

I SA/Wa 1190/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-15

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta [...] z dnia...
w mocy decyzję Prezydenta [...] z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej., W sprawie ustalono następujący stan faktyczny i prawny...

II SA/Gd 353/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-15

lipca 2019 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. A. P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Samorządowego...
ustalenia opłaty adiacenckiej., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym:, W następstwie decyzji Wójta z dnia 20 listopada 2018 r...

II SA/Ke 767/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-12-16

Odwoławcze utrzymało z mocy decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] 2020 r. znak: [...] orzekającą o ustaleniu opłaty adiacenckiej w wysokości 27.330,00 zł, z tytułu wzrostu...
, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna., W uzasadnieniu powyższej decyzji Kolegium podniosło, że Wójt Gminy [...] ustalił opłatę adiacencką w wysokości 27.330,00 zł...

II SA/Gd 649/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-03-11

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
ustalenia opłaty adiacenckiej., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Burmistrz Miasta z urzędu wszczął postępowanie w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   18