Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 166/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-05

Odwoławczego w P. z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., po rozpatrzeniu...
., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie sprawy...

II SA/Bd 1090/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-03-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
w skrócie: 'uogn', uchwały Rady Gminy nr X/96/2003 z dnia 25 września 2003 r. w sprawie ustalenia opłat adiacenckich, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r...

II SA/Po 606/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] lutego 2013 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej; I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji...
') i w wykonaniu uchwały nr [...] z Rady Miejskiej w M. z dnia [...] 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 5 grudnia 2007...

II SA/Po 791/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] marca 2013 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
Odwoławcze w Poznaniu utrzymało w mocy decyzję Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego z dnia [...] 2013 r. nr [...] ustalającą opłatę adiacencką z tytułu wzrostu...

II SA/Po 664/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-04

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 18 marca 2013 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
powoływanego jako 'Dyrektor Zarządu') z dnia 10 lipca 2012 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej., Powyższe decyzje wydano w następującym stanie faktycznym...

I OPS 6/13 - Uchwała NSA z 2013-11-25

O zachowaniu trzyletniego terminu dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, o którym mowa w art. 98a ust. 1 ustawy...
2012 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej, przedstawionego do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów, na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...

II SA/Gl 1237/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-20

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłat adiacenckich stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części objętej § 2. W dniu [...] r. Rada Gminy K. podjęła uchwałę...
nr [...] w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie Gminy K.. Uchwała, jak wynika z jej części nagłówkowej, została podjęta na podstawie art. 18...

II SA/Ke 106/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-03-13

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z [...] znak: [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K...
nieruchomościami oraz uchwały Rady Gminy P. [...], z [...]r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Organ podniósł, że Gmina P. zrealizowała inwestycję...

II SA/Po 6/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-25

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] października 2012 roku Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz uchwały Rady Miasta P. z dnia [...] kwietnia 2004 r. nr [...] w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej...

II SA/Łd 266/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-08-27

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i orzekło w pkt 1 o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości przedmiotowej nieruchomości na skutek wybudowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   60