Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 577/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-09-13

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej o d d a l a skargę Prezydent Miasta decyzją z dnia [...] r., Nr [...], [...], na podstawie art. 98...
Miasta z dnia [...]r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 stycznia 2006r. Nr 1 poz. 8) i art. 104 Kpa - ustalił...

I OSK 951/05 - Wyrok NSA z 2006-06-09

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia...
[...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...], którą to decyzją wydaną na podstawie art. 98 ust. 4 w związku z art. 145, art...

I OSK 351/05 - Wyrok NSA z 2006-01-24

Odwoławczego w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Zarządu Miasta [...] z dnia [...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej...

II SA/Po 31/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-02-08

. i M. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2004r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej; I. uchyla zaskarżoną decyzję...
Uchwałą z dnia 20 marca 2003 r. nr VI/51/03 w sprawie naliczania opłat adiacenckich, związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości wydaną...

II SA/Kr 634/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-03-30

., M. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 17 stycznia 2002 r. , nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję...
r. Nr XX/277/2000 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej, ustalił M. i M. D. opłatę adiacencką w wysokości [...] zł w związku z oddaniem do użytku...

II SA/Łd 936/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-01-11

ze skargi H. i M. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej oddala...
skargę. - Decyzjami z dnia [...] oraz [...] Zarząd Miasta S. ustalił opłatę adiacencką w wysokości 1,528 złotych oraz 603 złotych dla H. i M. P. z tytułu wzrostu...

II SA/Gd 517/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-05-18

30 czerwca 2004 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) określa że zaskarżona decyzja nie może być wykonana. II SA/Gd 517/04...
Rejonowego, opłatę adiacencką związaną z wybudowaniem sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości D. gmina K. w kwocie 960 zł. Jako podstawę prawną decyzji organ wskazał art. 143...

II SA/Bk 976/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-05-23

Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] września 2005 r., Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją z dnia [...] sierpnia 2005...
roku (nr [...]) Prezydent Miasta Ł. ustalił panu M. I. K., właścicielowi nieruchomości położonej w Ł. przy ulicy Z. [...], opłatę adiacencką w wysokości 1896,00 zł z tytułu wzrostu wartości...

I SA/Wa 895/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-11

. z dnia [...] marca 2006 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P., decyzją z dnia [...] marca 2006 r...
. nr [...], po rozpatrzeniu odwołania S. S. od decyzji Wójta Gminy L. z dnia [...] stycznia 2006 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej - utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję...

II SA/Rz 974/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-09-19

opłaty adiacenckiej z tyt. wzrostu wartości nieruchomości przy scaleniu i podziale nieruchomości -skargę oddala- Wojewoda działając na podstawie art. 85, art. 86 i art...
. nr [...] stwierdził nieważność uchwały Rady miejskiej nr [...] z dnia [...] sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu...
1   Następne >   +2   +5   +10   26