Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 1508/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-05-26

. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Zarządu Miasta Ł. z dnia [...], Nr [...]; 2. zasądza...
. - U., od decyzji Zarządu Miasta Ł. Nr [...] z dnia [...] w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, działając na podstawie przepisu art. 98 ust. 4 i art. 146 ust. 2 ustawy...

II SA/Ol 405/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-12-14

z dnia '[...]' r. nr '[...]' w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej - oddala skargę. Decyzją z dnia 6 listopada 2003r...
: '[...]' utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Miasta B. z dnia 28 sierpnia 2001r. nr '[...]' w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

SA/Sz 2885/01 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-01-21

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją z [...]. Zarząd Gminy [...]na podstawie art. 98 ust.4 ustawy z dnia...
kwietnia 2001r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej, [...], Organ I instancji w uzasadnieniu decyzji podniósł. że na wniosek [...], decyzją Wójta Gminy...

SA/Sz 1437/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-27

Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Zarząd Miasta [...] ustalił dla K.D. opłatę...
procentowej opłaty adiacenckiej, opłatę tą ustalono na kwotę [...] zł, tj. 50% kwoty o którą wzrosła wartość nieruchomości po podziale. W odwołaniu od decyzji organu...

I SA 2921/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-07-14

'[...]' r. nr '[...]' w przedmiocie opłaty adiacenckiej I) uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji; II) zasądza od Samorządowego...
położonej w O. przy ul. R., oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 108, o powierzchni 487 m , obręb 47 m. O. - opłatę adiacencką w kwocie 1.125 zł z tytułu wzrost...

II SA/Łd 1509/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-05-26

.-U. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
[...], Nr [...] (znak: [...]) w sprawie:, 1) ustalenia opłaty adiacenckiej |w wysokości l.120.757 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem...

SA/Sz 127/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-11-17

Odwoławczego z dnia [...] r Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Zarząd Miasta [...], decyzją Nr [...]z dnia [...]r. na podstawie art. 98 ust.4, art...
Nr [...]Rady Miejskiej w [...]z dnia [...]r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej zmienionej uchwałą Nr [...]Rady Miejskiej w [...]z dnia [...]r...

SA/Sz 1775/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-07-23

z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę 2, UZASADNIENIE, Na wniosek współwłaścicieli nieruchomości: ostateczna decyzja znak [...] z dnia...
Miasta K. ustalił opłatę adiacencką- w wysokości [...] zł, ( słownie złotych: [...]), należną Miastu K. od Pani M. O. zam. w S. przy ulicy D. -współwłaścicielki w udziale...

SA/Sz 11/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-02-10

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Sygn.aktSA/Sz 11/02 2 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 15.09.1999 r. numer G.G.7415...
opłatę adiacencką w wysokości 4,087,37 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału ww. działki. Od decyzji tej odwołała się Alina Cygier...

SA/Sz 19/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-02-10

. sprawy ze skargi G. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej Sygn.akt SA/Sz 19/02 2, UZASADNIENIE, Decyzją...
.. W wyniku podziału powstały działki numer [...], Decyzją z dnia [...] r. Zarząd Miasta ustalił opłatę adiacencką w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   22