Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 1433/00 - Wyrok NSA z 2002-01-16

w przy ul. opłatę adiacencką w kwocie 1486 zł z tytułu wybudowania wodociągu, decyzją nr z dnia r. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu swojej decyzji...
przytoczyło następujące okoliczności faktyczne i prawne:, Decyzją nr z dnia r. Zarząd Miasta ustalił właścicielom działki nr ew. położonej w przy ul. opłatę adiacencką...

I SA 342/01 - Wyrok NSA z 2002-12-20

Opłata adiacencka ustalona w związku ze wzrostem nieruchomości po jej podziale /art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz.U....
Duchownego Metropolii W. 'H.' w O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 11 października 2000 r. (...) w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej...

SA/Bk 1014/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-12-12

ze współwłaścicieli nieruchomości i obciążać go w całości opłatą adiacencką. Organ powinien obciążyć opłatą adiacencką wszystkich właścicieli w częściach stosownych do ich udziałów...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia 25 czerwca 2002 r. (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej - uchyla zaskarżona decyzję; Zarząd Miasta B. decyzją z dnia...

SA/Bk 1772/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-06-13

. W wyniku podziału nieruchomości na działki budowlane niewątpliwie wzrosła wartość działek. Gmina wszakże nie pobierała od skarżących opłat adiacenckich. Obecnie...
, kiedy skarżący wystąpili o wysokie odszkodowania, możliwość ustalenia opłaty adiacenckiej już się przedawniła. Organ samorządu terytorialnego musiałby ponieść konsekwencje...