Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 1222/93 - Wyrok NSA z 1994-10-04

Obowiązek poniesienia opłaty adiacenckiej /i ustalenie jej wysokości - art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 9/85 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu...
przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) z dnia 18 marca 1993 r. w przedmiocie opłaty adiacenckiej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną...

SA/Lu 514/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1994-12-13

Przewidziane w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./ opłaty adiacenckie...
. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, ciąży na odwołującym się obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej, której wysokość ustalona została zgodnie z par. 2 i 5...