Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OSK 1245/04 - Wyrok NSA z 2005-04-05

Odwoławczego w S. z dnia 26 października 2001 r. (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia...
. z dnia 23 sierpnia 2001 r. (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w S. przy ul. M. 4 w wyniku jej podziału...

II SA/Bd 604/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-02-16

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] 2004 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę II SA/Bd 604/04, UZASADNIENIE, Samorządowe...
. w przedmiocie opłaty adiacenckiej, na podstawie art. 98 ust. 4, w związku z art. 145, art. 146 ust. 2 i 3 , art. 148 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r...

II SA/Bd 603/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-02-16

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] 2004 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę II SA/Bd 603/04, UZASADNIENIE, Samorządowe...
. Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej, na podstawie art. 98 ust. 4, w związku z art. 145, art. 146 ust 2 i 3, art. 148 ust.1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997...

II SA/Sz 639/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-07-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. nr [...]Prezydent Miasta, działając...
nr [...]z dnia [...]r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej, ustalił Agencji; Mieszkaniowej opłatę adiacencką w wysokości [...]zł, w związku ze wzrostem...

II SA/Łd 1531/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-01-27

ze skargi K. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłat adiacenckich oddala skargę. - Decyzją z dnia [...] wydaną...
Miejskiej w Ł. z dnia 28 lutego 2001r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej ( Dz.Urz. Woj. [...] z 2001r. Nr 53, poz. 508 ) Prezydent Miasta...

II SA/Gd 1058/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-12-22

Odwoławczego z dnia 18 czerwca 2003 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Zarząd Miasta decyzją z dnia 2 października 2002 r. , na podstawie art. 98...
ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 ze zm.) ustalił opłatę adiacencką w wysokości 8.589,50 zł, którą...

I OSK 82/05 - Wyrok NSA z 2005-10-25

którego ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału może mieć miejsce tylko w wypadku gdy uchwała rady gminy w przedmiocie...
ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej poprzedza decyzję o podziale nieruchomości. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA...

I OSK 83/05 - Wyrok NSA z 2005-10-25

, a zatem okres, w którym dopuszczalne było nałożenie na stronę obowiązku publicznoprawnego - ustalenia opłaty adiacenckiej. Okres ten to okres 3 lat od wejścia do obrotu...
prawnego decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości. Brak zatem uchwały rady w przedmiocie stawki opłaty adiacenckiej w dniu wydania decyzji o zatwierdzeniu...

II SA/Sz 671/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-09-28

[...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. stwierdza, że zaskarżona...
[...] z dnia [...]r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 24, poz. 450). Podstawę prawną...

SA/Sz 1274/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-02-10

Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzająca ją decyzję Zarządu Gminy z dnia [...] r...
nieruchomości opłatę adiacencką w wysokości [...] zł. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z przeprowadzonym podziałem działki nr [...] o pow. [...] m2 ( KW...
1   Następne >   +2   +5   +10   29