Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 792/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2024-02-15

Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Z akt administracyjnych przekazanych wraz ze skargą wynika, że decyzją...
z 7 lutego 2023 r. Wójt Gminy [...] (organ I instancji) ustalił opłatę adiacencką w wysokości 92.702 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości będącej własnością M...

II SA/Bk 47/24 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2024-03-14

procentowych opłat adiacenckich obowiązujących na terenie gminy T. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały II SA/BK 47/24, U Z A S A D N I E N I E, Uchwałą z dnia 7 września 2023 r...
. nr XXXI/229/23 Rada Gminy Turośl uchyliła własną uchwałę z dnia 12 maja 2011 r. nr V/27/11 w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich...

VIII SA/Wa 50/24 - Wyrok WSA w Warszawie z 2024-02-29

. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia 23 listopada 2023 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
Nr [...]), ustalił M. S. (dalej: skarżący, strona), właścicielowi nieruchomości położonej w R. przy ulicy K. o łącznej powierzchni 7.854 m2 opłatę adiacencką w wysokości 17.976 zł...

II SA/Łd 976/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2024-02-14

ze skargi A.H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 21 sierpnia 2023 r. nr SKO-4160.136.2023 w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla...
Odwoławcze w Łodzi utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Łodzi o ustaleniu opłaty adiacenckiej., Zakwestionowana decyzja została wydana w następujących...

I SA/Po 862/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-02-29

Kolegium Odwoławczego z dnia 21 września 2023 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z 21 września 2023 r. nr [...] Samorządowe...
Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania, P. P. , utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy [...] z 30 maja 2022 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Zaskarżona...

II SA/Ol 1029/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2024-03-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 11 sierpnia 2023 r...
. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej w wysokości 151.910 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stanowiącej własność Z.S. (dalej: 'skarżący'), oznaczonej...

II SA/Ke 762/23 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2024-01-31

, w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej w wysokości 31.494,30 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości., Zarządzeniem z 29 grudnia 2023 r. skarżący został wezwany...
opłata adiacencka powinna być niższa od ustalonej w zaskarżonej decyzji - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu 5...

II SA/Go 657/23 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2024-01-25

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] kwietnia 2023 r...
uchwały Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2016 r., nr XXIII/159/16 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. z dnia 8 czerwca 2016 r...

II SA/Wr 41/24 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2024-03-19

ze zm.) opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wywołanego jej geodezyjnym podziałem nie jest podjęcie faktycznych działań przez organ w postaci...
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej nie może zostać uznana za datę wszczęcia tego postępowania, bowiem nie są to czynności podejmowane wobec strony...

II SA/Go 499/23 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2024-01-17

komandytowa na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję...
prawnego E sp. z o.o. spółka komandytowa E. i L.J.), opłatę adiacencką w wysokości 28.386,30 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego podziałem nieruchomości...
1   Następne >   3