Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 8/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-09

Obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543...
ustalenia opłaty adiacenckiej po rozpoznaniu (...) pytania prawnego pełnego składu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy...

II SA/Ka 2052/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-07-25

Zarząd gminy nie może wydać decyzji administracyjnej w sprawie opłat adiacenckich, jeżeli na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...
nieruchomościami /Dz.U. nr 115 poz. 741 ze zm./ nie została podjęta uchwała rady gminy w przedmiocie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Naczelny Sąd...

OPK 4-7/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-06-05

i Leona W. od decyzji Zarządu Miasta Cz. z dnia 10 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po rozpoznaniu...
Miasta Cz. podjął decyzje o ustaleniu opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową kanalizacji sanitarnej w ulicy S. i ulicy L...

SA/Bk 1701-1702/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-06-14

Artykuł 145 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. nr 115 poz. 741 ze zm./ pozwala na wymierzenie opłaty adiacenckiej...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia 3.12.1999 r. (...) w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej i (...) w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej - oddala...

II SA 2320/00 - Wyrok NSA z 2000-12-13

i telekomunikacyjnych /art. 143 ust. 2/. Według art. 148 ust. 4 'Na poczet opłaty adiacenckiej zalicza się wartość świadczeń wniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego...
inwestycyjnych gminy, określać warunki organizacyjne tego udziału, a także przewidywać formy świadczeń ludności' oraz do orzecznictwa w sprawie opłat adiacenckich...

IV SA 1869/97 - Wyrok NSA z 2000-02-03

kontynuować inwestycje infrastrukturalne osiedla. Dodatkowo podniesiono, że rozliczenie dokonane przez organ I instancji pominęło należne Gminie opłaty adiacenckie, co naraża...
występują przesłanki uzasadniające zwrot części wywłaszczonej nieruchomości a także dokonanie stosownych rozliczeń i rozpatrzenie wniosku skarżącego dotyczącego opłat...