Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 507/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-16

. z dnia [...] kwietnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżaną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza M. znak [...]; 2. zasądza...
adiacenckiej (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 169, poz. 4529 z dnia 08 grudnia 2005r.) nałożył na K.U. (zwanej dalej skarżącą) opłatę adiacencką w wysokości [...] zł...

IV SA/Po 1234/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-07

Do zachowania terminu określonego w art. 145 ust. 2 u.g.n. musi istnieć w obrocie prawnym rozstrzygnięcie ustalające wysokość opłaty adiacenckiej wydane przed upływem...
określającej wysokość opłaty adiacenckiej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maciej Busz (spr.) Sędziowie WSA Ewa...

IV SA/Po 1229/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-25

Odwoławczego w P. z dnia [...] sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona decyzja...
. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (Dz...

I OSK 144/15 - Wyrok NSA z 2015-04-29

Bochnia z dnia 26 września 2007 r. nr VIII/56/07 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego...
. na uchwałę Rady Gminy w B. z dnia [...] września 2007 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Po 1078/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-06

Odwoławczego w P. z dnia [...] lipca 2014r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P...
. [...] dokonano [...] sierpnia 2006 r., Decyzją z dnia [...] lipca 2009 r., nr [...] Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego [...] w P. ustalił opłatę adiacencką...

IV SA/Po 1061/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-18

Odwoławczego w P. z dnia [...] sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Zarządu Geodezji...
kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury...

IV SA/Po 1110/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-25

Odwoławczego w P. z dnia [...] lipca 2014 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana...
. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej...

II SA/Łd 235/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-06-16

[...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. LS Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. decyzją z dnia [...], nr [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy...
Spółki Komandytowej z siedzibą w Ł. (dalej jako: Spółka), utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...], nr [...] w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej...

IV SA/Po 423/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-16

. z dnia [...] lutego 2015 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Zarządu [...] w P. z dnia...
[...] w Zarząd [...] z późn. zm. oraz uchwały Rady Miasta P. nr [...] z dnia [...] kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej...

I OSK 2815/13 - Wyrok NSA z 2015-08-27

Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2013 r., sygn...
2013 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej - uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy K. z dnia [...] lipca 2012 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   61